BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5719/TC-TCT
V/v miễn thuế nhập khẩu 5 năm đối với nguyên liệu sản xuất

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty Điện tử asti

Trả lời công văn số 3513/MT-KD ngày 13/5/2003 của Công ty Điện tử asti về việc miễn thuế nhập khẩu năm 2002 đối với nguyên liệu sản xuất theo quy định tại Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ khoản 6 Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1838/VPCP-KTTH ngày 17/4/2003, nếu có đủ điều kiện xác định Công ty Điện tử asti, được cấp Giấy phép đầu tư số 25/GP-BD ngày 1/9/1998, sản xuất mặt hàng thuộc danh mục khuyến khích đầu tư quy định tại Nghị định số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ thì Công ty thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu 5 năm đối với nguyên liệu nhập khẩu từ khi bắt đầu sản xuất.

Đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Thương mại để được xem xét giải quyết việc miễn thuế nhập khẩu theo hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 40/2000/TT-BTC ngày 15/5/2000 và Thông tư số 117/2000/TT-BTC ngày 21/12/2000 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính để Công ty Điện tử asti được biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến