ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------
Số: 5719/UBND-NC
V/v: Phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014
Kính gửi: Các sở, ngành Thành phố.
Thời gian qua, một số Bộ, ngành có Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết theo ngành, lĩnh vực gửi UBND thành phố Hà Nội để công khai và tổ chức thực hiện;
Thực hiện Quyết định số 2430/QĐ-UBND , ngày 7/5/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội; UBND thành phố Hà Nội có ý kiến chỉ đạo như sau:
Trường hợp thủ tục hành chính trong Quyết định công bố của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đã đảm bảo đầy đủ các bộ phận tạo thành và văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố (nếu có) không quy định liên quan về thủ tục hành chính đã được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ công bố thì việc công bố thủ tục hành chính giao Sở Tư pháp chủ trì cùng các sở, ngành liên quan có trách nhiệm công khai thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các PCT UBND Tp;
- VPUBTP: CVP, các PCVP, các phòng CV, NC, TH, HCTC;
- Lưu: VT, NCĐà.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn