BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 572/TCHQ-KTTT
V/v: Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan Lạng Sơn

Tổng cục Hải quan nhận được điệnkhẩn số 27 ngày 25.12.2007 và số 01 ngày 31/01/2008 của Cục Hải quan Lạng Sơn vềviệc nhập khẩu mặt hàng hoa quả tươi từ Trung Quốc, trên cơ sở ý kiến của Vụ Hợptác quốc tế (Bộ Tài chính) tại công văn đề ngày 22/1/2008 thì: Quyết định số 26/2007/QĐ-BTC ngày 16/4/2007 về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệtcủa Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc không quyđịnh cụ thể thời hạn chỉ áp dụng cho năm 2007, do đó vẫn tiếp tục áp dụng vănbản này cho đến khi có Quyết định thay thế.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An