TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 572/TXNK-QLN
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại An Trường Thịnh.
(Số 107 A5, tập thể Quỳnh Mai, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 05/2013/CV-CT ngày 08/04/2013 của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại AnTrường Thịnh về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 138 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, để có cơ sở xác nhận hoànthành nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật, đề nghị Công ty cổphần xây dựng và thương mại An Trường Thịnh nộp bổ sung sao y bản chính; Giấychứng nhận đăng ký mã số thuế, gửi về Tổng cục Hải quan (Địa chỉ: Lô E3 Khu đôthị mới Cầu Giấy - phố Dương Đình Nghệ - phường Trung Hòa - quận Cầu Giấy - HàNội) để được xem xét và giải quyết.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty cổ phần xây dựng và thương mại An Trường Thịnh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN(3b).

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng