BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5720 TC/TCT
V/v thuế suất thuế nhập khẩu tấm Polyurthanne

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thủy sản
(174 Trương Nữ Vương- Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 139 CV-CT ngày 24/03/2003 của Công ty Cổ phần kỹ thuật Thủy sản về việc tính thuế nhập khẩu mặt hàng tấm cách nhiệt Plolyurthane dùng cho kho lạnh, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thuế suất thuế nhập khẩu:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đã ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu. Biểu thuế thuế nhập khẩu, thì mặt hàng tấm cách nhiệt cho kho lạnh chất liệu Plolyurthane ở dạng các cấu kiện lắp sẵn thuộc nhóm 9406, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20% (hai mươi phần trăm).

2. Về chung loại vật liệu:

Để xác định mặt hàng tấm cách nhiệt Plolyurthane có phải là vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được hoặc chưa sản xuất được, đề nghị Công ty có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, giải quyết.

3. Về vấn đề miễn thuế nhập khẩu

Theo quy định tại Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/08/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu và Thông tư hướng dẫn số 40/2000/TT /BTC ngày 15/05/2000 của Bộ Tài chính thì:

- Các dự án khuyến khích đầu tư theo Danh mục A và địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Danh mục C ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 03/07/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi số 03/1998/QH10 được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng để phục vụ sản xuất của dự án trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Thủ tục miễn thuế quy định tại mục II, Thông tư số 40/2000/TT -BTC nêu trên.

Đề nghị Công ty đối chiếu với quy định trên đây, nếu đủ điều kiện được miễn thuế thì làm việc trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đơn vị làm thủ tục nhập khẩu để được giải quyết theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty Cổ phẫn kỹ thuật Thủy sản được biết./.

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An