BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5721 TC/TCT
V/v nhập khẩu mặt hàng sáp parafin

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty thương mại du lịch Hùng Trương

Bộ Tài chính nhận được công văn số 612 ngày 06/12/2002 của Công ty thương mại du lịch Hùng Trương về việc phân loại mã số mặt hàng sáp parafin. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Để có cơ sở phân loại chính xác mã số để tính thuế nhập khẩu mặt hàng sáp parafin phù hợp với nguyên tắc phân loại chung của Tổ chức Hải quan Thế giới, Bộ Tài chính đang có văn bản trao đổi với Tổ chức Hải quan Thế giới.

Trong thời gian chờ ý kiến của Tổ chức Hải quan Thế giới; Bộ Tài chính tạm thời phân loại mặt hàng Sáp phức hợp (Parafin) vào nhóm 2710, mã số 2710.19.15, thuế suất thuế nhập khẩu 10% (mười phần trăm) (theo Quyết định số 64/2003/QĐ-BTC ngày 05/05/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi).

Sau khi có ý kiến của Tổ chức Hải quan Thế giới, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu và có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty thương mại du lịch Hùng Trương được biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An