BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------
V/v: Phân loại máy chiếu hình
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty Cổ phần Nguyễn Quân.
(70, Nguyễn Quang Bính, P.13, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 8- 2014/CV ngày 25.2.2014 và công văn số 26/CV ngày 15.5.2014 của Công ty CP Nguyễn Quân về việc phân loại mặt hàng chiếu hình các loại làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Sân bay QT Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ, kết quả kiểm tra hàng hóa thực nhập đối với mặt hàng khai báo là máy chiếu hình của Công ty CP Nguyễn Quân, căn cứ với hướng dẫn phân loại áp dụng mức thuế tại Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.04.2010 của Bộ Tài chính đối chiếu với Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan để xử lý khiếu nại về phân loại của doanh nghiệp và khẩn trương báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty CP Nguyễn Quân biết và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Hoàng Việt Cường