BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5722/TCHQ-TXNK
V/v Hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH Dongyang E & P Việt Nam
(xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên)

Trả lời Công văn số 2807/CV /DY ngày 28/07/2010 của Công tyTNHH Dongyang E&P Việt Nam về việc vướng mắc thủ tục hoàn thuế nhập khẩunguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu xuất bán cho Công ty TNHH SamsungElestronics Việt Nam (Công ty Samsung). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Các doanh nghiệp là nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng choCông ty Samsung được hoàn thuế ngay sau khi xuất bán sản phẩm được sản xuất từnguyên liệu, vật tư nhập khẩu cho Công ty Samsung (không phải nộp tờ khai xuấtkhẩu sản phẩm cho Công ty Samsung như hướng dẫn nêu tại điểm 1 mục I công vănsố 8031/BTC-TCHQ ngày 21/06/2010 của Bộ Tài chính) nếu đáp ứng được các điềukiện nêu tại điểm 2 mục I công văn số 8031/BTC-TCHQ )

Việc hướng dẫn hoàn thuế theo quy định tại điểm 2 mục I côngvăn số 8031/BTC-TCHQ nêu trên được áp dụng trong vòng 05 năm kể từ ngày Công tySamsung bắt đầu sản xuất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Dongyang E&TViệt Nam và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường