BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5722/TCT-CS
V/v chính sách thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Logistics Shibusawa ViệtNam
(Địa chỉ: S 40, Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6,Quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Trả lời công văn số 038/SLV . 2014/CV-AC ngày 10/11/2014 của Côngty TNHH Logistics Shibusawa Việt Namvềchính sách thuế nhà thầu liên quan đến bán hàng tạikho ngoại quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, khoản 5 Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhà thầu quy định về đối tượng áp dụngcủa Thông tư:

“1. Tổ chức nước ngoàikinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tạiViệt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặckhông là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nướcngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phátsinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận,hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữaNhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việccủa Hợp đồng nhà thầu.

5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu,quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa để xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật vềthương mại.”

Tại khoản 5 Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC nêu trên quy địnhvề đối tượng không áp dụng của Thông tư:

“5. Tổ chức, cá nhânnước ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phụtrợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc đểcho doanh nghiệp khác gia công.”

Căn cứ các quy định trên và theo trình bày của Công tyShibuwasa VN thì trường hợp Công ty Senko Sangyo Co.Ltd là tổ chức nước ngoàithực hiện nhập hàng hóa từ nước ngoài về lưu tại kho ngoại quan để bán trực tiếpcho khách hàng là doanh nghiệp Việt Nam nằm trong khu phi thuế quan thì Công tySenko Sangyo Co.Ltd đã thực hiện hoạt động kinh doanh, phân phối hàng hóa tạithị trường Việt Nam nên Công ty Senko Sangyo Co.Ltd thuộc đối tượng nộp thuếnhà thầu tại Việt Nam.

Tại điểm 4 công hàm số 116/BTC-CST ngày 10/7/2014 của Bộ Tàichính gửi Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản cũng đã đề cập đến trường hợp doanhnghiệp nước ngoài có hoạt động cung cấp, phân phối hàng hóa trong kho ngoạiquan, cảng nội địa... thuộc lãnh thổ Việt Nam tạo thành cơ sở thường trú tại ViệtNam thì thuộc đối tượng phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam - Khái niệm cơ sở thườngtrú được quy định cụ thể tại văn bản pháp luật về thuế TNDN và Hiệp định thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Logistics Shibusawa ViệtNam biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ