BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5723/TCHQ-TXNK
V/v thời hạn nộp thuế cho vật tư, nguyên liệu nhập khẩu phục vụ đóng tàu xuất khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2010

Kính gửi:

Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Huyndai - Vinashin.
(Xã Ninh Phước - Huyện Ninh Hòa - Khánh Hòa)

Trả lời công văn số 100823/HVS-CV-01 ngày 23/8/2010 của Côngty TNHH Nhà máy tàu biển Huyndai - Vinashin về thời hạn nộp thuế cho nguyênliệu, vật tư nhập khẩu để đóng tàu xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Về vấn đề cưỡng chế các tờ khai nhập khẩu nguyên liệu sảnxuất ngay sau thời điểm giao tàu:

- Căn cứ theo điểm c khoản 3 và khoản 4 Điều 42 Luật Quản lýthuế thì thời hạn nộp thuế đối với vật tư nguyên liệu sản xuất xuất khẩu là 275ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan; trường hợp đặc biệt thì thời hạn nộpthuế có thể dài hơn 275 ngày phù hợp với chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyênliệu của doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ. Để được áp dụng thời hạn nộpthuế theo quy định này, người nộp thuế phải đáp ứng một trong hai điều kiện:

+ Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất365 ngày tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan mà không có hành vi gian lận thươngmại, trốn thuế, không nợ tiền thuế quá hạn, tiền phạt, chấp hành tốt chế độ báocáo tài chính theo quy định của pháp luật;

+ Được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quyđịnh của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

- Căn cứ theo Điều 92 Luật Quản lý thuế thì trường hợp bịcưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế là: người nộp thuế nợ tiền thuế,tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộpthuế, nộp tiền vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

Vì vậy, các tờ khai nhập khẩu nguyên liệu sản xuất của côngty nếu được kéo dài thời hạn nộp thuế dài hơn 275 ngày (kéo dài đến thời điểmgiao tàu ký kết trong hợp đồng theo đúng quy định tại điểm c khoản 3 và 4 Điều42 Luật Quản lý thuế) và công ty đã thực xuất khẩu sản phẩm tương ứng với toànbộ nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu thì: Hết thời hạn nộp thuế (bao gồmcả thời gian kéo dài) quá 90 ngày mà chưa có Quyết định hoàn thuế hoặc khôngthu thuế thì công ty bị nợ thuế quá hạn quá 90 ngày. Nếu hết thời hạn nộp thuế(bao gồm cả thời gian kéo dài) chưa quá 90 ngày mà chưa có Quyết định hoàn thuếhoặc không thu thuế thì công ty chỉ bị nợ thuế quá hạn, chưa bị quá hạn cưỡngchế.

2. Về kiến nghị được áp dụng thời hạn nộp thuế trong thờigian hoàn thành thủ tục thanh khoản.

Theo quy định tại điểm b.1 khoản 2 Điều 18 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 thì: Trường hợp đặc biệt do chu kỳ sản xuất, dựtrữ vật tư, nguyên liệu phải kéo dài hơn 275 ngày như đóng tàu, sản xuất sảnphẩm cơ khí,…, thì thời hạn nộp thuế được kéo dài tối đa không quá thời hạnphải giao hàng ghi trên hợp đồng xuất khẩu sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu,vật tư nhập khẩu đề nghị kéo dài thời hạn nộp thuế hoặc không quá chu kỳ sảnxuất sản phẩm.

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của công ty để trình BộTài chính, Chính phủ xem xét báo cáo sửa đổi Luật Quản lý thuế.

Trong thời gian Luật Quản lý thuế chưa có sửa đổi, đề nghịCông ty TNHH Nhà máy tàu biển Huyndai - Vinashin thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Nhà máy tàu biểnHuyndai - Vinashin được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường