BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5723/TCT-CS
V/v Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Ban quản lý các khu chế xuất và côngnghiệp Cần Thơ
(Đ/C: 105 Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 366/BQL-ĐT ngày18/11/2014 của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ về việc xácđịnh ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty cổ phần thủy sản Cổ Chiên, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4225/TCT-CS ngày 30/9/2014 trả lời Công ty cổ phần thủy sản Cổ Chiên là phù hợpvới quy định của pháp luật.

Từ ngày 01/01/2015, thực hiện quy định tại Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 , thu nhập từ hoạt độngnuôi trồng, chế biến thủy sản được ưu đãi thuế TNDN. Do đó, việc xác định ưuđãi thuế TNDN đối với hoạt động của Công ty từ năm 2015 trở đi cần căn cứ vàoquy định tại Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban quản lý các khu chế xuấtvà công nghiệp Cần Thơ biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế TP Cần Thơ;
- Công ty cổ phần thủy sản Cổ Chiên;
(Đ/C: Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc 2, Phước Thới, Ô Môn, TP Cần Thơ);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung