BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5725/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế đối với hàng đã XK nhưng phải NK trở lại VN

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 2157/HQHT-TXNK ngày 30/8/2010 của CụcHải quan tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn vướng mắc việc hoàn thuế đối vớihàng đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

1. Căn cứ Khoản 7 Điều 112 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày20/4/2009 của Bộ Tài chính thì hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trởlại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhậpkhẩu.

Căn cứ điểm c Khoản 4 Điều 51 Thông tư số 79/2009/TT-BTC thìđối với hàng hóa tái nhập để tái chế nếu quá ba mươi ngày kể từ ngày hoàn thànhthủ tục hải quan tái nhập mà chưa tái xuất thì cơ quan hải quan xử lý về thuếtheo hướng dẫn tại điểm c khoản 7 Điều 112 Thông tư này.

2. Trường hợp Công ty TNHH TOC Việt Nam tái nhập sản phẩmsản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu để sửa chữa nếu quá ba mươi ngày kể từ ngàyhoàn thành thủ tục hải quan tái nhập nhưng chưa tái xuất, đề nghị Cục Hải quantỉnh Bình Dương xử lý đối với phần sản phẩm chưa tái xuất như sau:

- Xử lý hoàn thuế xuất khẩu và không thu thuế nhập khẩu theohướng dẫn tại Khoản 7 Điều 112 Thông tư số 79/2009/TT-BTC

- Thu thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất ra sản phẩm xuấtkhẩu tái nhập theo hướng dẫn tại điểm c Khoản 7 Điều 112 Thông tư số 79/2009/TT-BTC

- Khi các sản phẩm này đã sửa chữa và tái xuất khẩu thì phảithu đủ thuế xuất khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dươngbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường