VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5725/VPCP-QHQT
V/v đầu tư, xây dựng Nhà máy thủy điện Xê-ca-mản 3 ở Lào

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Công nghiệp,
- Bộ Giao thông vận tải,
- Bộ Xây dựng.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 thuộc Bộ Giao thông vận tải (các công văn số 3561/Ban Xêcaman, ngày 30 tháng 9 năm 2002 và số 3126/Ban Xêcaman, ngày 24 tháng 8 năm 2002); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 78/TB-BKH ngày 30 tháng 9 năm 2002 và số 5028/BKH-CN ngày 07 tháng 8 năm 2002); Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3388/GTVT-QHQT ngày19 tháng 9 năm 2002) về việc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Xê-ca-mản 3 tại Nam Lào, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Việc đầu tư xây dựng công trình thủy điện ở Lào cũng như các vấn đề khác trong quan hệ hợp tác với Lào phải được thể hiện rõ ràng trong các văn bản có giá trị pháp lý theo quy định pháp luật hiện hành của hai nước và thông lệ quốc tế.

Mọi cơ quan, đơn vị, cá nhân khi tư nhiệm vụ không đúng pháp luật, không đúng thẩm quyền đều phải tự chịu trách nhiệm.

2. Bộ Công nghiệp chủ trì thực hiện việc đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Xê-ca-mản 3 tại Nam Lào, đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại công văn số 600/VPCP-QHQT ngày 04 tháng 02 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các kết quả Khóa họp lần thứ 24 Uỷ ban liên Chính phủ Việt - Lào và công văn số 1128/CP-QHQT ngày 20 tháng 9 năm 2002 của Chính phủ về việc triển khai các kết quả thỏa thuận hợp tác trong quan hệ Việt - Lào.

3. Thủ tướng Chính phủ chưa bao giờ đồng ý cho Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Bộ Giao thông vận tải) được ký kết đầu tư xây dựng thủy điện ở Lào. Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 và Bộ Giao thông vận tải cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc này. Tuy nhiên, do quan hệ đặc biệt giữa ta với bạn Lào, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5079/VPCP-QHQT ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý