BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5726/BNN-KTHT
V/v trả lời về việc vốn cho dự án trọng điểm ổn định dân di cư tự do xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Thực hiện Phiếu chuyển văn bản số 1574/PCVB-VPCP ngày 01tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ kèm theo Tờ trình số 3071/TTr-UBNDngày 13 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc “Xin vốn choDự án ổn định dân di cư tự do khu vực biên giới xã Thuận Hà, huyện Đắk Song”;Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án trọng điểm ổn địnhdân di cư tự do khu vực biên giới xã Thuận Hà huyện Đắk Song là rất cần thiết.Đề nghị Tỉnh chỉ đạo bố trí kế hoạch vốn NSTW hỗ trợ thuộc Chương trình 193 vàcác chương trình khác trong năm kế hoạch 2011 để thực hiện, sớm ổn định đờisống, sản xuất cho đồng bào và bảo vệ an ninh biên giới.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp nhu cầu của địa phương để báocáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ Tỉnh khi có điều kiện vềnguồn vốn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng (b/c);
- Các Bộ: KHĐT, Tài chính;
- Lưu: VT, KTHT.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Tăng Minh Lộc