TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57265/CT-HTr
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH HansolLogistics Vina
Địa chỉ:P1309, Tầng 13, Tòa nhà Charmvit Tower, 117 TrầnDuy Hưng, Q. CầuGiấy, TP. Hà Nội; MST:0106354908

Trả lời công văn số 20150616_HNVN đề ngày 16/6/2015và Công văn giải trình, bổ sung tài liệu số 20150803_HNVN đề ngày 03/8/2015 củaCông ty TNHH Hansol Logistics Vina (sau đây gọi là Công ty) hỏi về thuế GTGT đốivới dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp nước ngoài, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều Luật Thuế GTGT quy định mức thuế suất thuế GTGT 0%:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng,lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp khôngáp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịchvụ xuất khẩu là hàng hóa,dịch vụ được bán, cung ứng cho t chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa,dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật

...b) Dịch vụ xuất khẩu bao gm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ởngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan vàtiêu dùng trong khu phí thuế quan.

...c) Vận tải quốc tế quy định tại khoản này bao gồm vận tải hành khách, hành , hàng hóa theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nướcngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và đếnở nước ngoài, không phân biệt có phương tiện trực tiếp vận tải hay không cóphương tiện. Trường hợp, hợp đồng vận tải quốc tế bao gồm cả chặng vận tải nộiđịa thì vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nộiđịa...

...2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

...c) Đối với vậntải quốc tế:

- Có hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý hàng hóagiữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển theo chặng quốc tế từ Việt Namra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam hoặc cả điểm đi và điểm đến ở nước ngoài theo cáchình thức phù hợp với quy định của phápluật. Đối với vận chuynhành khách,hợpđồng vận chuyển là vé.Cơ sở kinh doanh vận tải quốc tế thực hiện theo các quy định của pháp luật về vận tải.

- Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các hình thứcthanh toán khác được coi thanh toánqua ngân hàng. Đối với trường hợp vậnchuyn hành khách là cá nhân, cóchứng từ thanh toán trực tiếp.

...3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:...”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa cho doanh nghiệp nước ngoài nhưng dịch vụdiễn ra tại Việt Nam và không đáp ứng là dịch vụ vận tải quốc tế thì dịch vụnày không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóaphục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh củadoanh nghiệp chế xuất (có chiều từ doanh nghiệp chế xuất ra nội địa hoặc từ nộiđịa vào doanh nghiệp chế xuất) nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và không thuộc cáctrường hợpkhông áp dụng mức thuế suất 0% theo quy định tại khoản3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Đối với các dịch vụ Công ty cung cấp cho doanh nghiệpnước ngoài như dịch vụ hải quan; dịch vụ nâng hạ Container, dịch vụ xếp dỡ, bốcxếp tại cảng, sân bay; và các chi phí có liên quan như phí chứng từ, phí điệngiao hàng, phí niêm chì, phí lưu Container và phílưu bãi được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% nếu không thuộc các trường hợp quyđịnh tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số219/2013/TT-BTC và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số219/2013/TT-BTC nêutrên.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty được biết vàthực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn