TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57266/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2015

Kính gửi:Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 790/PC-TCT ngày 28/7/2015 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của các độc giả trêncổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính, trong đó có độc giả Trn Thị Nhuận (sau đây gọi là “Độc giả”)hỏi về chính sách thuế. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin:

"1. Sản phẩm phần mềm là phần mềm và tài liệu kèm theo được sản xut và được th hiện hay lưu trữ ở bất kỳ một dạng vật th nào, có thể được mua bán hoặc chuyn giao cho đối tượng khác khai thác,sử dụng."

- Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT ngày 18/11/2014 của Bộ Thông tin vàTruyền thông quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm (hiệulực thi hành kể từ ngày 02/01/2015);

- Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 vàhướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp( hiu lc từ ngày 10 tháng 9 năm2012 áp dng cho k tính thuế thu nhp doanh nghip từ năm 2012 trở đi)

+ Tại Điều 18 quy định về điều kiện, nguyên tắc áp dụngưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

"...2. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

b)Doanh nghiệp thành lập mớitừ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợpsau:...

c) Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạnđể tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư mà dựán đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm (15) tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnhvực đầu tư có điều kiện thì hồ sơ đ xác định dự án đầu tưlà giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp.

- Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư mà dựán đầu tư trong nước có quy mô vn đầu tư từ mười lăm (15) tỷ đồng Việt Nam đến dưới ba trăm (300) tỷ đồng ViệtNam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điềukiện thì nhà đầu tư làmthủ tục đăng ký đầu tư theo mẫu tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh..."

+ Tại Điều 19 quy định về Thuế suất ưu đãi;

+ Tại Điều 20 quy định Ưu đãi về thời gian miễn thuế,giảm thuế;

+ Tại Điều 23 quy định về Hiệu lực thi hành;

Căn cứ Khoản 21 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuếgiá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ,quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT.

"21...Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm vàdịch vụ phần mềm theo quy định cửa pháp luật."

- Căn cứ Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 củaChính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

"Điều 15, Thuế suất ưu đãi

1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

...b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự ánđầu tư mi thuộc các lĩnh vực: sản xuấtsảnphẩmphn mềm...

Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tạiĐiểm này là dự án đầu tư sản xuất sản phẩmphần mềm thuộc danh mục sản phm phnmềm và đáp ứng quy trìnhvề sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy địnhcủa pháp luật;

Điều 16. Miễn thuế, giảm thuế

1. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuếphải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầutư mới quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định này; "

- Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chínhphủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (hiệu lc thi hành kể từ ngày 02/8/2014 và áp dng cho kỳ tính thuế thu nhp doanh nghip từ năm 2014 trở đi) quy định:

+ Tại Khoản 5 Điều 18 quy định về điều kiện áp dụngưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

"5. Dự án đầu tư mới:

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quyđịnh tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số218/2013/NĐ-CP:

- Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ nhất từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó từ ngày được cấpGiấy chứng nhận đầu tư.

- Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới cóvốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.

- Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhậnđầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phátsinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhận điu chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấychứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày01/01/2014 của dự án đó.

- Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dựán có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện)có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014đế thực hiện dự án đầu tư độc lập này.

….

d) Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theodiện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt độngsản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuấtkinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh nhưng sự thayđổi đó không làm thay đổi việc đápứng các điều kiện ưu đãi thuế theo quy định thìdoanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại.

+ Tại Điểm b, Khoản 1 Điều 19 quy định về Thuế suấtưu đãi;

+ Tại Điểm a, Khoản 1 Điều 20 quy định Ưu đãi về thờigian miễn thuế, giảm thuế;

+ Điều 22 quy định về thủ tục thực hiện ưu đãi thuếthu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thờigian miễn thuế, giảm thuế, số l được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toánthuế với cơ quan thuế..."

+ Tại Điều 23 quy định về Hiệu lực thi hành.

- Căn cứ Khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều Luật Thuế giátrị giatăng, quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

”21...Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theoquy định của pháp luật."

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội hướngdẫn Độc giả như sau:

- Trường hợp Công ty của độc giả là DN thành lập mới từ dự án đầu tư đượcthành lập trong thời giantừ 01/01/2012 đếntrước ngày 01/01/2014, nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 18 Thông tư số123/2012/TT-BTC nêu trên và có hoạt động sản xuất, cung cấp các sản phẩm phần mềmphù hợp với ngành nghề kinh doanh đã đăng ký, đáp ứng quy định của pháp luật về sảnphẩm phần mềm thì thuộc trường hợp không chịu thuế GTGT và được hưởng ưu đãi vềthuế TNDN theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Thông tư số 123/2012/TT-BTC nêutrên đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.

- Trường hợp Công ty của độc giả là DN có thu nhậptừ dự án đầu tư mớitừ ngày 01/01/2014 trở điđáp ứng điều kiện tại Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên và có hoạt độngsản xuất, cung cấp các sản phẩm phần mềmphù hợpvới ngành nghề kinh doanh đã đăng ký, đáp ứng quyđịnh của pháp luật về sản phẩm phầnmềm thì thuộc trường hợpkhông chịu thuếGTGT và được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Thôngtư số 78/2014/TT-BTC nêu trên đốivới thunhập từ hoạt động sản xuất sản phẩm phầnmềm.

- Đề nghị Độc giả liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội đểxác định ngành nghề kinh doanh của Công ty đang cung cấp có phải là sản xuất phầnmềm theo đúng quy định của pháp luật.

- Nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị của Độc giả liên hệ với cơ quan thuếquản lý trực tiếp đ được giải đáp cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông, tin điện tử - Bộ Tàichính được biết và hướng dẫn độc giả thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tng cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng pháp chế;
-
Lưu: VT,

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn