TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57267/CT-HTr
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Hankyu HanshinExpress Việt Nam
(Đ/c: Tầng 6tòa nhà Đào Duy Anh, số 9 ĐàoDuy Anh, Phường Phương Liệt, Quận
Đng Đa, TP Hà Nội; Mst: 0102846465)

Trả lời công văn số 01/2015 ngày 12/8/2014 của Côngty TNHH Hankyu Hanshin Express Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về thuếnhà thầu, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đốivới tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại ViệtNam quy định :

+ Tại Điều 1 quy định đối tượng áp dụng.

+ Tại Điều 2 quy định đối tượng không áp dụng.

“Điều 2. Đối tượng không áp dụng

3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụđược cung cấp và tiêu dùngngoài Việt Nam.

Ví dụ 4:

Công ty H của Hongkong cung cấp dịch vụ thu xếp hàng hóa tại cảng ở Hongkong cho đội tàu vận tải quốc tế của Côngty A ở Việt Nam. Công ty A phải trả cho Công ty Hphí dịch vụ thu xếp hàng hóa tại cảng ở Hongkong.

Trong trường hợp này, dịch vụ thu xếp hàng hóa tại cảng Hongkong dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng tại Hongkong nên không thuộc đốitượng chịu thuế tại Việt Nam. ”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có trụ sở tạinước ngoài (gọi tắt là Công ty B) có thu nhập từ việc cung cấp các dịch vụ tiêudùng ngoài Việt Nam thì Công ty B không phải nộpthuế Nhà thầu theo quy định, tại điểm 3,Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp cụ thể, đề nghị Công ty liên hệ Phòng Kiểmthuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH HankyuHanshin Express Việt Nam được biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTra s 1;
- P. Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn