TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5729/TCHQ-KTTT
V/v tạm giải toả cưỡng chế

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2004

Kính gửi:

- Công ty Lam Hồng - Bộ Quốc phòng
- Cục Hải quan Bình Định

Trả lời công văn số 65/CT ngày 27/10/2004 của Công ty Lam Hồng đề nghị giải toả cưỡng chế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty Lam Hồng hiện còn nợ thuế truy thu các lô hàng bộ linh kiện xe 2 bánh gắn máy hiệu MBK FORCE 125 xuất xứ Trung Quốc nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 61/NK /KD/QN, 62/NK /KD/QN ngày 14/3/2002 và 70/NK /KD/QN ngày 23/2/2002. Đây là số nợ truy thu về giá tính thuế theo nhãn hiệu hiện đang còn vướng mắc do gặp khó khăn trong việc xác định chính xác nhãn hiệu hàng thực nhập, hiện đang trình Lãnh đạo Tổng cục và Lãnh đạo Bộ để có hướng giải quyết cụ thể.

Trong khi chưa có quyết định cuối cùng, để tránh ách tắc trong hoạt động XNK hàng hoá, Tổng cục Hải quan đồng ý tạm thời giải toả cưỡng chế cho Công ty Lam Hồng đến 31/03/2005 với điều kiện Công ty không có nợ thuế quá hạn các lô hàng khác, nộp thuế các các lô hàng mới phát sinh đúng thời hạn quy định và Công ty phải có cam kết bằng văn bản thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc xử lý đối với số nợ thuế truy thu nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan Bình Định để giải quyết cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An