BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 573/BXD-VLXD
V/v cho phép xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Côngty TNHH Khai thác và Chế biến đá Tường Phú

BộXây dựng nhận được báo cáo số 104/UBND-CN ngày 18/01/2013 của UBND tỉnh Yên Báivề việc đề nghị cho phép xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho của Công tyTNHH Khai thác và Chế biến đá Tường Phú.

Thựchiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về quy địnhxuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ hoạt động khoáng sản tồn đọng và công tácquản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản tại văn bản số 407/TB-VPCPngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 60/QĐ-BXD ngày 17/01/2013 về việc Thành lập Đoàn kiểm tra xác định khối lượngđá hoa trắng dạng khối tồn kho của các doanh nghiệp và cho phép làm thủ tụcxuất khẩu (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra).

Đoànkiểm tra đã khảo sát thực tế để xác định đá khối tồn kho của Công ty TNHH Khaithác và Chế biến đá Tường Phú. Đoàn kiểm tra có buổi làm việc với UBND tỉnh YênBái để thống nhất khối lượng đá khối tồn kho của Công ty (tại biên bản làm việcsố 02/BB-ĐKT ngày 25/01/2013).

Trêncơ sở báo cáo của Đoàn kiểm tra và kiến nghị của UBND tỉnh Yên Bái, Bộ Xây dựngđồng ý cho phép Công ty TNHH Khai thác và Chế biến đá Tường Phú làm thủ tụcxuất khẩu đá hoa trắng dạng khối đã tách khỏi moong khai thác với khối lượngtồn kho là 1.032 m3. Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến đối với khối lượng đákhối chưa tách khỏi moong khai thác là 2.500 m3 sau khi Công ty cóbáo cáo về tình hình xuất khẩu đá khối tồn kho và có sự kiểm tra của các cơquan liên quan.

Trongquá trình xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối Công ty TNHH Khai thác và Chế biếnđá Tường Phú phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sảntại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuấtkhẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Công ty TNHH Khai thác và Chế biến đáTường Phú có trách nhiệm báo cáo về Bộ Xây dựng tình hình xuất khẩu đá khối tồnkho 6 tháng/ 1lần để Bộ kịp thời nắm bắt tình hình.

Trongthời gian được xuất khẩu hàng tồn kho, Công ty không được tiếp tục khoan, cắt,khai thác đá khối ngoài số liệu đã báo cáo ở trên. Đề nghị Công ty báo cáo đểUBND tỉnh Yên Bái giám sát chặt chẽ việc thực hiện khai thác và xuất khẩu đákhối theo quy định.

Trênđây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc cho phép xuất khẩu đá hoa trắng dạng khốitồn kho của Công ty TNHH Khai thác và Chế biến đá Tường Phú./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh Yên Bái;
- Tổng cục Hải quan;
- Chi cục Hải quan Yên Bái; Hải Phòng;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam