TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 573/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập cá nhân

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty Cổ phần L & A
Địa chỉ: 19M Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
MST: 0302269938

Trả lời văn bản số 05/LA /2014 ngày 30/12/2014của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTCngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

- Tại Điểm đ.2, Khoản 2, Điều 2 quyđịnh thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công bao gồm:

“đ.2) Các khoản lợi ích bằng tiềnhoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trảmà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

...

Khoản tiền phí mua bảo hiểm nhânthọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện do ngườisử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động đối với những sản phẩmbảo hiểm có tích lũy về phí bảo hiểm.”

- Tại Khoản 6, Điều 7 quy định căncứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:

“Căn cứ tính thuế đối với tiền tíchlũy mua bảo hiểm không bắt buộc, tiền tích lũy đóng quỹ hưu trí tự nguyện làkhoản tiền phí tích luỹ mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác,tiền tích luỹ đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện, do người sử dụng lao động muahoặc đóng góp cho người lao động và tỷ lệ khấu trừ 10%.

Trước khi trả tiền bảo hiểm, tiềnlương hưu cho cá nhân, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hưu trí tựnguyện có trách nhiệm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí tíchluỹ, tiền tích lũy đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện tương ứng với phần người sửdụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quảnlý quỹ hưu trí tự nguyện có trách nhiệm theo dõi riêng phần phí bảo hiểm nhânthọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền tích luỹ đóng góp quỹ hưu trí tự nguyệndo người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động để làm căn cứtính thuế thu nhập cá nhân.”

- Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 8 quyđịnh thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

“Thời điểm xác định thu nhập chịuthuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhântrả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhậpchịu thuế đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy theo hướngdẫn tại điểm đ.2, khoản 2, Điều 2 Thông tư này là thời điểm doanh nghiệp bảohiểm, công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm.”

Căn cứ theo quy định trên:

Khoản tiền phí mua bảo hiểm sứckhoẻ, bảo hiểm tai nạn cho người lao động (là những sản phẩm bảo hiểm tự nguyệnkhông có tích lũy về phí bảo hiểm) do người sử dụng lao động đóng cho người laođộng phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Công ty có tráchnhiệm tổng hợp toàn bộ thu nhập được chi trả trong tháng của người lao động baogồm cả khoản phí mua bảo hiểm nêu trên để tính, khấu trừ, nộp thuế TNCN theoquy định.

Đối với khoản tiền mua phí bảo hiểm cótính tích luỹ do người sử dụng lao động đóng cho người lao động chưa phải tínhvào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công để tính thuế TNCN. Công ty Bảohiểm khi chi tiền bảo hiểm cho người lao động phải có trách nhiệm khấu trừ thuếTNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền bảo hiểm tích luỹ đóng góp người lao động.

Cục Thuế TP thông báo để Công tybiết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Q.Bình Thạnh;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
47-1205/2015-pbk

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga