BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 573/TCHQ-GSQL
V/v rà soát, xử lý dứt điểm tình hình tồn đọng thanh khoản hàng GC, NSXXK

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Qua theo dõi tình hình tồn đọng hợp đồng gia công, tờ khainhập sản xuất xuất khẩu do các Cục Hải quan địa phương báo cáo hàng tháng vàqua việc kiểm tra, đôn đốc thanh khoản trực tiếp tại Cục Hải quan TP.Hồ ChíMinh, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Tổng cục Hải quan nhận thấy tình hình tồnđọng hàng gia công, hàng SXXK tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã cógiảm nhưng chưa giảm đáng kể. Tại một số Cục Hải quan nơi quản lý nhiều doanhnghiệp thực hiện hợp đồng gia công, nhập sản xuất xuất khẩu có hiện tượng giatăng số lượng hợp đồng gia công, tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu chậm thanhkhoản trước nguy cơ suy giảm kinh tế trong thời gian sắp tới. Để xử lý dứt điểmtồn đọng, hạn chế đến mức thấp nhất phát sinh tình trạng tồn đọng thanh khoản,Tổng cục Hải quan yêu cầu:

1. Từng Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiến hành rà soát cụthể, chi tiết từng hợp đồng gia công, từng tờ khai NSXXK chưa thanh khoản được,tiếp tục áp dụng các biện pháp đôn đốc và xử lý thanh khoản theo hướng dẫn tạicông văn số 1301/TCHQ-GSQL ngày 2/3/2007, công văn số 7264/TCHQ-GSQL ngày27/12/2007 để xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng trong năm 2009, nhất là CụcHải quan TP.Hồ Chí Minh, Cục Hải quan Bình Dương, Cục Hải quan TP. Hải Phòng,Cục Hải quan TP. Hà Nội...

Yêu cầu rà soát cụ thể từng hợp đồng gia công, tờ khai nhậpsản xuất xuất khẩu tồn đọng và thống kê vào các biểu mẫu 01, mẫu 02 kèm theocông văn này, trong đó nêu rõ nguyên nhân tồn đọng, các biện pháp đã áp dụng,các đề xuất, kiến nghị và xử lý đối với số thuế phải truy thu của từng hợpđồng, từng tờ khai để Tổng cục Hải quan có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính, Thủtướng Chính phủ các biện pháp xử lý cụ thể cho từng loại hình. Kết quả rà soátgửi về Tổng cục Hải quan (Vụ GSQL).

2. Bố trí cán bộ công chức có kinh nghiệm thường xuyên theodõi, tập hợp và phân loại các tờ khai, các hợp đồng chưa thanh khoản được theotừng nguyên nhân tồn đọng (doanh nghiệp không đến thanh khoản; doanh nghiệp đãnộp hồ sơ thanh khoản nhưng còn thiếu chứng từ; không tìm thấy địa chỉ doanhnghiệp, doanh nghiệp đã giải thể, phá sản; doanh nghiệp chây ỳ...) để tiếp tụcxử lý theo hướng dẫn tại công văn số 1301/TCHQ-GSQL công văn số 7264/TCHQ-GSQTvà chỉ thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức hải quan trong lĩnh vực giacông, sản xuất xuất khẩu.

3. Tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan như Cục Thuếđịa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an và chính quyền địa phương nơi doanhnghiệp đóng trụ sở để nắm tình hình hoạt động của từng doanh nghiệp, qua đó cóbiện pháp quản lý phù hợp...

Đối với các hợp đồng gia công sắp đến hạn thanh khoản, cầnáp dụng ngay các biện pháp đề nghị doanh nghiệp thanh khoản đúng hạn để loạitrừ trường hợp doanh nghiệp có thể bỏ trốn hoặc chây ỳ không thanh khoản.

Đối với các doanh nghiệp đã làm xong thủ tục giải thể, đãcông khai đăng trên thông tin đại chúng nhưng các Chi cục Hải quan nơi quản lýhợp đồng gia công, tờ khai nhập SXXK không nhận được thông tin về doanh nghiệp(như tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần - Bình Dương) thì cần tiếp tục làm việcvới doanh nghiệp để đôn đốc giải quyết hết các công nợ.

Các Cục Hải quan cần có biện pháp thích hợp để hạn chế tốiđa tình trạng hợp đồng gia công, tờ khai NSXXK tồn đọng phát sinh mới.

4. Đối với những doanh nghiệp vi phạm thời hạn thanh khoảnhợp đồng gia công thì áp dụng ngay các biện pháp xử lý theo hướng dẫn tại điểmXII.5.1, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 4/12/2008 của Bộ Tài chính.

5. Thông báo công khai lên báo Hải quan những doanh nghiệpvi phạm thời hạn thanh khoản, bị xử phạt vi phạm hành chính về hải quan vànhững doanh nghiệp chây ỳ không thanh khoản bị cưỡng chế thủ tục hải quan.

Cục Hải quan tỉnh, thành phố khi nhận được văn bản thông báocưỡng chế thủ tục hải quan của các doanh nghiệp trên toàn quốc do các đơn vịHải quan khác gửi đến cần chú ý kiểm tra khi làm thủ tục hải quan, tránh trườnghợp doanh nghiệp bị cưỡng chế thủ tục ở đơn vị Hải quan khác nhưng vẫn tiếp tụccho làm thủ tục hải quan ở đơn vị mình.

6. Đối với hàng sản xuất xuất khẩu chưa thanh khoản được dovướng mắc về chứng từ thanh toán thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính và công văn 8163/BTC-TCHQ ngày14/7/2008 của Bộ Tài chính.

7. Các biện pháp xử lý nợ đọng thuế thực hiện theo hướng dẫntại Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính, công văn số 1548/TCHQ-KTTT ngày 4/4/2008 của Tổng cục Hải quan.

Về trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của các doanhnghiệp giải thể, phá sản, tổ chức lại doanh nghiệp...thực hiện theo qui địnhtại điều 54, điều 55, điều 56 Luật quản lý thuế và văn bản hướng dẫn liên quan.

8. Tiếp tục hoàn thiện chương trình phần mềm quản lý hànggia công, hàng SXXK (đối với các đơn vị đã áp dụng), đẩy mạnh triển khai ápdụng chương trình phần mềm quản lý đối với hàng gia công, hàng SXXK (đối vớicác đơn vị chưa áp dụng).

9. Trên cơ sở kết luận của Thanh tra Chính phủ và kiểm toánNhà nước, Cục Hải quan tỉnh, thành phố cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và làm rõtrách nhiệm của lãnh đạo Cục, lãnh đạo Chi cục trong việc quản lý, điều hànhcông việc tại đơn vị nhưng đã để xảy ra tình trạng tồn đọng quá nhiều, quá lâuhợp đồng gia công, tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện,báo cáo kết quả rà soát về Tổng cục trước ngày 20/3/2009 (File mềm gửi về hộpthư nội bộ, địa chỉ VuGSQL hoặc Thuycustom75@ynhoo.com). Trường hợp có vướngmắc phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết của Cục thì kịp thời báo cáo kèm đềxuất xử lý gửi Tổng cục để có chỉ đạo giải quyết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh