THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 573/TTg-QHQT
V/v bổ sung vốn và điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 1847/BKH-KTĐN ngày 23 tháng 3 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ cóý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung 24,94 triệu USDdo Cơ quan Phát triển quốc tế Anh (DFID) tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới(WB) cho Dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” do Bộ Y tế chủ trì thực hiệnvà gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012. Dự ánđược mua bổ sung 25 xe ô tô công tác 8 chỗ ngồi.

Vốn đối ứng thực hiện Dự án (2,494triệu USD) được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Y tế và các cơquan tham gia thực hiện Dự án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Giao Bộ Y tế và các tỉnh hưởnglợi chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng đúng mục đích các xe ô tô của Dự án.

3. Giao Bộ Y tế phối hợp với Ngânhàng Nhà nước Việt Nam làm các thủ tục với WB để tiếp nhận viện trợ bổ sung củaDFID cho Dự án theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để báo cáo);
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng