TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5730/TCHQ-KTTT
V/ v bù trừ thuế NK

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2004

Kính gửi

- Cục Hải quan Thành phố Hà Nội,
- Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng
- Trung tâm XNK và dịch vụ vật tư kỹ thuật
Số 5 - Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

Trả lời công văn số 373/CV-TTXNK ngày 11/11/2004 của Trung tâm XNK và dịch vụ vật tư kỹ thuật về việc xin bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ tiền thuế được hoàn tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội về nộp tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng cho lô hàng nhập khẩu theo tờ khai Hải quan số 7946/NK /KD/KV2 ngày 5/11/2004, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Thành phố Hà Nội kiểm tra quyết định hoàn thuế số 1227/QĐ-HQHN ngày 9/11/2004 của Chi cục Hải quan Gia Lâm để xác định chính xác số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn; căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn và nợ thuế để tiến hành bù trừ các khoản Trung tâm XNK và dịch vụ vật tư kỹ thuật còn nợ thuế nhập khẩu tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ, nếu Trung tâm XNK và dịch vụ vật tư kỹ thuật vẫn còn thừa tiền thuế nhập khẩu, thì Cục Hải quan Thành phố Hà Nội xác nhận số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn và chuyển xác nhận đó cho Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ xác nhận của Cục Hải quan Thành phố Hà Nội và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu của Trung tâm XNK và dịch vụ vật tư kỹ thuật, để tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào đúng số còn nợ thuế nhập khẩu, theo đúng quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ đó cho Cục Hải quan thành phố Hà Nội để theo dõi và thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Trung tâm XNK và dịch vụ vật tư kỹ thuật biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Thành phố Hà Nội, Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng để được giải quyết cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An