ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH P
HỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5731/SXD-QLN&CS
Về hướng dẫn một số vướng mc liên quan công tác cấp Chứng nhận số nhà.

Thành ph Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: y ban nhân dân quận, huyện

Sở y dng nhận được Công văn số 2287/QLĐT ngày 26/6/2014 của Phòng Quản lý đô thị quận BìnhThạnh, Công văn số 1018/QLĐT ngày 16/5/2014 của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân, Công văn s1018/UBND- QLĐT ngày 15/5/2014 của Ủy ban nhândân quận Thủ Đức và Công văn số 794/UBND-QLĐTngày 26/3/2014 của Ủy ban nhân dân quận 2 về việc xin ý kiến hướng dn một số vướng mắc liên quận công tác cấp Chứng nhận số nhà.

Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Giải quyết đối với các trường hợp nhà ở vi phạm xây dựng:

Trường hợp nhà ở được xây dựng sai phép, xây dựng không phép theo quy định của Nghị định số 23/2009/NĐ-CPngày 27/02/2009 của Chính phủ, nhưng đến thời điểm hiện nay chưa có hoặc có Quyết định x lý vi phạm xây dựng mà cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa thựchiện việc cưỡng chế phá dỡ, không thuộc trường hợp phitiếp tục thực hiện việc cưỡng chế phá dỡ toàn bộ căn nhà theo quy định tại Khoản 1 Điều 70 Nghịđịnh số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ, thì được đánh số và cấp Chứng nhận số nhà.

2. Giải quyết đi với nhà ở nm trong hành lang an toàn bảo vệ sông,kênh, rạch:

- Nhà có một phần diện tích nhà nằm trong hành lang an toàn bảo vệsông, kênh, rạch, được xem xét đánh số và cấp Chứng nhận số nhà.

- Nhà ở nằm hoàn toàn trong hành lang an toàn bảo vệ sông, kênh, rạch, có thời đim xây dựng trước ngày 24/6/2004 (ngày hiệu lực của Quyếtđịnh số 150/2004/QĐ-U Bngày 09/6/2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố), mà nhà ở này được duy trì theo hiện trạng thì được xem xét đánh s và cp Chứngnhận số nhà.

- Nhà ở nằm hoàn toàn trong hành lang an toàn bảo vệ sông, kênh, rạch, có thời điểm xây dựng sau ngày24/6/2004, mà nhà ở này không đưc phép tồn tại thì không đánh s và cấp Chứng nhận số nhà theo quyđịnh tại Khoản3 Điều 2 Quyết định s 22/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 củay ban nhân dân Thành ph.

3. Giải quyết đối với các trường hợp tự chia tách thửa đất:

Thực hiện theo Điều 29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013. Trường hợp cóvướng mắc liên quan việc tách thửa đất, đề nghị y ban nhân dân quận, huyện liên hệ Sở Tài nguyên và môitrường đ được hướng dn theo thẩm quyền.

Trên đây là ý kiến của S Xây dựng về giải quyết một số vướng mắc liên quan đếnnghiệp vụ đánh số và gắn biển snhà. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị Ủy ban nhândân quận, huyện thông tin về Sở Xây dựng (Phòng Quản lý nhà và công s) để cùng phihợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND/TP (thay b/c);
- Sở Tài nguyên và môi trường;
- P.QLĐT các quận, huyện;
- Giám đốc Sở XD (để b/c);
- Lưu: VT, P.QLN&CS;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Phi Hùng