TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5732/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Chi nhánh TP.HCM Công ty TNHH I-Glocal
Địa chỉ: Lầu 14, Tòa nhà Maritime Bank, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0101407070-001

Trả lời văn bản số CV/01/2014 ngày 11/6/2014của Chi nhánh về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2đ Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTCngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quyđịnh thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm:

Các khoản lợi ích bằng tiền hoặckhông bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả màngười nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.2) Khoản tiền phí mua bảo hiểmnhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện dongười sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động đối với những sảnphẩm bảo hiểm có tích lũy về phí bảo hiểm.”

Căn cứ Khoản 2.11 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanhnghiệp (TNDN) quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế TNDN:

“Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/ngườiđể: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảohiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.

Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tựnguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảohiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việckhông vượt mức quy định tại điểm này còn phải được ghi cụ thể điều kiện hưởngvà mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao độngtập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởngdo Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chếtài chính của Công ty, Tổng Công ty.

Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủnghĩa vụ đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc cho người lao động theo quy địnhcủa pháp luật trước sau đó mới được tính vào chi phí được trừ đối với khoản bảohiểm tự nguyện nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Doanh nghiệp khôngđược tính vào chi phí đối với các khoản chi cho chương trình tự nguyện nêu trênnếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc chongười lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc.”

Căn cứ quy định trên, trườnghợp Công ty mua bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn cho người lao động thì khoảnchi này phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động để tính thuếTNCN theo quy định. Khoản chi mua bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn chongười lao động được quy định cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng trong chính sáchtài chính của Công ty và Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với các khoản bảo hiểmbắt buộc cho người lao động theo quy định của pháp luật thì được tính vàochi phí được trừ khi tính thuế TNDN không vượt quá 1 triệu đồng/người/tháng theoquy định tại Khoản 2.11 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT2;
- Lưu: VT, TTHT
1656-147133/2014-ttq.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga