BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5733/BKHĐT-KTĐN
V/v: phê duyệt các lô hàng trang thiết bị y tế đã qua sử dụng, chất lượng trên 80%, có kết cấu đơn giản thuộc Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Ngày 30/7/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1190/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục trang thiết bị y tế có kết cấu đơn giản đã qua sửdụng (chất lượng còn hơn 80% so với giá trị sử dụng mới) là khoản viện trợ phichính phủ nước ngoài (sau đây gọi tắt là Danh mục). Thực hiện nhiệm vụ được quyđịnh tại Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài ban hànhkèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướngdẫn như sau:

1. Theo quy định tại Điều 15 Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chínhphủ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 củaChính phủ và Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 30/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ,việc xem xét, phê duyệt các lô hàng viện trợ phi chính phủ nước ngoài có trangthiết bị y tế đã qua sử dụng nằm trong Danh mục thuộcthẩm quyền của Thủ trưởng các Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan trung ương của các tổ chứcnêu tại Điểm a, b, c, khoản 4, Điều 1 củaQuy chế ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP.

2. Đối với hồ sơ khoản viện trợ: Đnghị Quý Cơ quan khi xem xét, phê duyệt khoản viện trợ phi dự án là cáclô hàng trang thiết bị y tế đã qua sử dụng thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1190/QĐ-TTg ngày 30/7/2015 lưu ý đảm bảo hồ sơ khoản viện trợ được xâydựng và trình duyệt theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 9 và khoản 3 Điều 17 củaQuy chế ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 93/2009/NĐ-CP.

3. Các cơ quan phê duyệt khoản viện trợ cần lưu ý một số nội dung dưới đây sau khi phê duyệt viện trợ:

a) Chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra chất lượng thực tế của các lô hàngso với danh mục thông báo của Bên tài trợ khi tiếp nhận viện trợ.

b) Chỉ đạo các Chủ khoản viện trợ phi dự án có trách nhiệm tiếp nhận, quảnlý và sử dụng các lô hàng đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.

d) Giao đơn vị đầu mốiquản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Quý cơ quan theo dõi, báo cáo thựctế tiếp nhận các lô hàng đến các Bộ: Kế hoạchvà Đầu tư, Y tế, Công Thương, Tài chính theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tưmong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Quý Cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên (kèm tài liệu);
- VPCP;
- UBCT về các TCPCPNN;
- LH các Hội KHKT Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan;
- Tổng cục Thuế
-
Lưu: VT,KTĐN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng