VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5733/VPCP-KTN
V/v quy định cấm, hạn chế đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư. CôngThương, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3826/BKHĐT-QLKKTngày 18 tháng 6 năm 2014 về việc báo cáo rà soát, bổ sung các quy định cấm, hạnchế đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có hệthống xử lý nước thải tập trung; ý kiến của các Bộ: Công Thương (văn bản số 6625/BCT-KH ngày 17/7/2014), Tài nguyên và Môi trường (vănbản số 2928/BTNMT-TCMT ngày 11/7/2014), Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan nghiêncứu, đề xuất bổ sung lĩnh vực cấm, hạn chế đầu tư vào các khu kinh tế, khu côngnghiệp, cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung vào dự thảoLuật đầu tư (sửa đổi).

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy định hiện hànhtrong các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật bảo vệ môi trường, xử lý các quyđịnh chồng chéo và nghiên cứu, bổ sungcác nội dung phù hợp để tăng cường hiệu quả công tác quản lý việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, đáp ứng yêucầu bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chủ đầu tưhạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp khẩn trương hoànthành xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; tăng cường hơn nữa công tácgiám sát, thanh tra, kiểm tra công tácbảo vệ môi trường đồng thời với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệmôi trường tại địa. phương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng; Bộ Xây dựng;
- VPCP: BTCN, các PCH, các Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, KGVX, TH;
- Lưu: Văn thư, K.TN (3b) TrT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ