TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5734/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Viện thủy văn môi trường và biến đổikhí hậu
(Địa chỉ: 175 TâySơn, Quận Đống Đa, Hà Nội)
MST: 0100731243

Trả lời công văn số 15/VTV-TC ngày 22/01/2015 của Viện thủyvăn môi trường và biến đổi khí hậu hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nộicó ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày18/6/2013 (hiệu lực thi hành từ 01/01/2014):

- Tại Điều 3 Chương I quy định:

“…

4. Nghiên cứu khoa học là hoạt động khám phá, phát hiện, tìmhiểu bản cht, quy luật của sự vật, hiện tượng tựnhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhm ứng dụng vào thực tin.

…”

Căn cứ Khoản 2 Điều 42 Chương 5 Nghị định số 81/2002/NĐ-CPngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chính sách thuế đối với hoạt động khoa họcvà công nghệ:

“2. Kinh phí tổ chức khoa học và công nghệ nhận được từ việcký kết hợp đồng thực hiện các chương trình, đề tài, dự án sử dụng ngân sách nhànước và các đề tài, dự án do các quỹ phát triển khoa học và công nghệ tài trợkhông phải chịu thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ công văn số 1525/TCT-CS ngày 08/05/2012 của Tổng cụcThuế hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với đề tài nghiên cứu khoa học thựchiện bằng nguồn vốn ngân sách.

Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệs 61/2014/HĐ-KHCN-BĐKH /11-15 ngày 28/02/2014 giữa Ban chủnhiệm Chương trình KH & CN phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó vớibiến đổi khí hậu (sau đây được gọi là Ban chủ nhiệm chương trình KH & CN) vớiViện thủy văn môi trường và biến đổi khí hậu (sau đây được gọi là Viện thủyvăn).

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Viện thủy văn ký hợp đồngtrách nhiệm với Ban chủ nhiệm chương trình KH & CN đ thực hiện các đề tài nghiên cứukhoa học bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp, Viện thủy văn sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí ngân sách theo quy định của Luậtngân sách nhà nước thì không thuộc đối tượng điều chỉnhcủa Luật thuế GTGT.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo cho Viện thủy văn môi trường vàbiến đổi khí hậu biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạmpháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 5;
-
Phòng Pháp chế
- Lưu: VT, HTr (2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến