BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------
V/v: Gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố
Quá trình thực hiện nội dung công văn số 3108/TCHQ-GSQL ngày 29/06/2011 của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất, một số Cục Hải quan địa phương đang tồn tại vướng mắc nội dung điểm 2 công văn số 3108/TCHQ-GSQL dẫn trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất thực hiện như sau:
Nội dung điểm 2 công văn 3108/TCHQ-GSQL được điều chỉnh lại như sau:
“2. Trường hợp hàng hóa đã tạm nhập quá thời hạn tạm nhập nhưng chưa tái xuất thì lãnh đạo Chi cục Hải quan (nơi làm thủ tục tạm nhập cho lô hàng) tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền quy định tại điểm đ, khoản 2 và điểm a, khoản 5, Điều 8 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009”.
Nội dung công văn này là bộ phận không tách rời nội dung công văn số 3108/TCHQ-GSQL ngày 29/6/2011 của Tổng cục Hải quan.
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện nội dung hướng dẫn trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT: Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh