VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5734/VPCP-QHQT
V/v ký Hiệp định hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Ba Lan

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn (công văn số 2218 CV/BNN-HTQT ngày 16 tháng 9 năm 2004) về việc ký kếtHiệp định hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Ba Lan, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũngthay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định giữa Chínhphủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ba Lanvề hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và thị trường nôngsản.

2. Giao lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn thay mặt Chính phủ Việt Nam ký chính thức Hiệp định trên với đại diện chínhthức của Chính phủ Ba Lan.

3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại cho việc kýHiệp định theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quanbiết, thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Công Sự