BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5736/TCHQ-TXNK
V/v xóa nợ tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan Tp.Đà Nẵng.

Trả lời công vănsố 851/HQĐNg-TXNK ngày 09/6/2015 của Cục Hải quan TP.Đà Nẵng báo cáo vướng mắcvề việc xóa nợ tiền chậm nộp; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tạikhoản 4 Điều 5 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều các luật vềthuế; Khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi,bổ sungmột số điều của các Nghị định về thuếvà Khoản 8 Điều 133 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chínhthì:“Trường hợp người nộp thuế chậm nộp thuế quy định tại khoản 4 Điều 5Luật số 71/2014/QH13sửa đổi, bổ sung mộtsố điều các Luật về thuế và khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP thì khôngthực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời gian ngânsách nhà nước chưa thanh toán. Số tiền thuế không tính chậm nộp được tính trênsố tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanhtoán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán”.

Theo đó, chỉ đốivới trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằngnguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp kịp thờicác khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp.

Đề nghị Cục Hảiquan Tp.Đà Nẵng căn cứ các quy định dẫn trên để hướng dẫn doanh nghiệp thựchiện và xử lý tiền thuế nợ, tiền chậm nộp theo quy định.

Tổng cục Hải quanthông báo để đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang