BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5737/TCHQ-TXNK
V/v tính tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng;
(76B Lương Yên, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội)
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 27/2015/CV-XNKngày 20/5/2015 của Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng về việc không tính tiền chậmnộp tiền thuế ấn định đã nộp thuộc tờ khai nhập khẩu số 3971/NKD01 ngày19/02/2014 theo Quyết định ấn định số 2628/QĐAĐ-HQKVII ngày 20/3/2015 của CụcHải quan Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính thì:

- Khoản 1 Điều 104 quy định: “Hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được xét miễn thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu:

1. Hàng hóa nhập khẩu hàngchuyên dùng trực tiếp phục vụ cho an ninh, quốcphòng theo kế hoạch cụ thể do Bộ chủ quản phê duyệt đã được đăng kývà thống nhất với Bộ Tài chính từ đầu năm(chậm nhất đến hết 31/03 hàng năm Bộ chủ quản phải đăng ký kế hoạch hàng hóa nhập khẩu và phân loại theo hai danh mục riêng:Danh mục thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương và danh mục nguồn vốn ngân sách địa phương)

- Điểm a Khoản 6 Điều 20 quy định:“a) Các tờ khai hải quan đăng ký kể từ ngày 01/7/2013, cơ quan hải quan ấn địnhsố tiền thuế phải nộp, thì thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định làngày đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩuđể sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp là hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất thì thời hạn nộp thuế đối với số thuếấn định là ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập. Đối với hàng hóa khác,thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định là ngày thông quan hoặc giải phónghàng;”

Theo quy định trên, trường hợp củaCông ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng đăng ký tờ khai ngày 19/02/2014, Chi cục HQCKCảng Hải Phòng KVII (Cục Hải quan TP. Hải Phòng) đã ra Quyết định ấn định thuế số2628/QĐAĐ-HQKVII ngày 20/3/2015 nên thời hạn nộp thuế của tiền thuế ấn định làngày thông quan hoặc giải phóng hàng. Theo đó, Công ty phải nộp tiền chậm nộptừ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày nộp thuế.

Trường hợp Công ty đã nộp tiền thuếnhập khẩu của hàng hóa phục vụ trực tiếpan ninh, quốc phòng thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu thì khi có quyếtđịnh miễn thuế nhập khẩu Công ty sẽ được hoàn lại tiền thuế nhập khẩu đã nộp vàkhông bị tính chậm nộp của số tiền thuế được miễn.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Hải Phòng và Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang