BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 574/BGTVT-TC
V/v: Bố trí kế hoạch vốn năm 2009 cho dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Ban quản lý dự án 1;
- Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long.

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số 915/BTC-ĐTngày 20/01/2009 của Bộ Tài chính về việc bố trí kế hoạch vốn năm 2009 cho dự ánđầu tư mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ. Trong đó, Bộ Tài chính có ýkiến trong khi chưa bố trí được kế hoạch 2009, thực hiện công văn số 312/TTg-KTTH ngày 09/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ, dự án mở rộng Quốc lộ 1đoạn Mỹ Thuận – Cần Thơ được sử dụng nguồn thu phí cầu Mỹ Thuận là 29 tỷ đồngcho Tiểu dự án giải phóng mặt bằng (Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long). Vì vậy, BộGiao thông vận tải yêu cầu các đơn vị khẩn trương phối hợp với Kho bạc Nhà nướcVĩnh Long thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 915/BTC-ĐT ngày 20/01/2009của Bộ Tài chính nêu trên./.

(Gửi kèm theo văn bản số 915/BTC-ĐT ngày 20/01/2009 của BộTài chính)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Kế hoạch đầu tư;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức