BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 574/BYT-KH-TC
V/v tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực Y tế.

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương

Thời gian gần đây, tình hình buôn lậu, gian lậnthương mại, hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng nói chung và trong lĩnhvực y tế nói riêng diễn biến phức tạp; đặc biệt đối với nhóm mặt hàng mỹ phẩm,hương liệu thực phẩm, thực phẩm chức năng có xu hướng gia tăng hành vi buônlậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng tăng, gâyảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sản xuất kinh doanh, môi trường cạnhtranh và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Nhằm tăng cường công tác phối hợp đấu tranh phòngchống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượngtrong lĩnh vực y tế những tháng đầu năm 2015, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán ẤtMùi năm 2015 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Ban chỉ đạo 389 tỉnh và Chi Cục Quản lý thịtrường tỉnh phối hợp với Chi Cục Hải quan, Sở Công thương, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan tập trung,tăng cường công tác đấu tranh phòng chống, phát hiện và xử lý nghiêm các hànhvi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượngdưới mọi hình thức trong lĩnh vực y tế nói chung; đặc biệt ưu tiên các nguồnlực để tập trung kiểm tra, giám sát, đấu tranh phát hiện đối với các nhóm mặthàng như mỹ phẩm, hương liệu thực phẩm, thực phẩm chức năng có nhu cầu trao đổicung - cầu lớn trên thị trường hiện nay và tiềm ẩn nguy cơ cao đối với hành vibuôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và kém chất lượng đối vớicác mặt hàng này, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Trong trường hợp phát hiện buôn lậu, gian lậnthương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực này, Bộ Ytế đề nghị xử lý nghiêm và công khai theođúng quy định của pháp luật.

2. Sở Y tế căn cứ vào tình hình thực tế tại địaphương để tập trung và tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát liênngành, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm (ưu tiên tập trung hươngliệu thực phẩm, thực phẩm chức năng...), mỹ phẩmtheo chức năng nhiệm vụ được giao; đồng thời chủ động phối hợp với Chi Cục Quảnlý thị trường, Chi Cục Hải quan, Sở Công thương triển khai công tác đấu tranh,phòng chống, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nháivà kém chất lượng trong lĩnh vực y tế (nếu có), đặc biệt đối với nhóm mặt hàngnêu trên để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trước pháp luật.

3. Các đơn vị liên quan cung cấp thông tin kịp thờivà công khai các thông tin về phát hiện và xử lý trên phương tiện thông tin đạichúng đối với các trường hợp vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả,hàng nhái và kém chất lượng nói chung và trong lĩnh vực y tế nói riêng.

4. Các đơn vị có liên quan tăng cường công tácthông tin, tuyên truyền để khuyến khích các cá nhân, tổ chức chủ động, tích cựctố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và kémchất lượng nói chung và đặc biệt nhóm mặt hàng y tế nói riêng.

Bộ Y tế trân trọng cảm ơn sự phối hợp và sớm mongnhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhândân tỉnh để Ngành y tế triển khai tốt hơn công tác phối hợp đấu tranh phòng,chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng BCĐ 389 QG (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Ban Chỉ đạo 389 QG (để báo cáo);
- Văn phòng BCĐ 389 QG (để báo cáo);
- Tổng Cục Hải quan (để phối hợp chỉ đạo);
- Sở Y tế (để phối hợp thực hiện);
- Các Vụ/Cục: VPB, T.Tra Bộ, TTB&CTYT, QLD, ATTP, YDHCT, YTDP, QLMTYT (để thực hiện);
- Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
KIÊM TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 389 BỘ Y TẾ
Phạm Lê Tuấn