TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 574/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Xây dựng Evercon
(Đ/c: Xóm 11, Xã Kỳ Trinh, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Trả lời công văn số ngày 06/12/2011của Công ty TNHH Xây dựng Evercon về thủ tục hải quan đối với vật liệu khi đưavào Khu chế xuất để thực hiện dịch vụ xây dựng mà Công ty đã ký hợp đồng thựchiện thi công công trình xây dựng nhà chứa rác cho Công ty TNHH Young FastOptoelectronics (thuộc Khu chế xuất Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội), Cục Giámsát Quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 5, Điều 21,Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định: “Quan hệ traođổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực kháctrên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan, là quan hệ xuất, nhập khẩu”. Theođó, hàng hóa mua bán giữa Doanh nghiệp chế xuất với nội địa phải làm thủ tụchải quan theo quy định (trừ hàng hóa quy định tại khoản 3, Điều 21, Nghị định29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ thì không phải làm thủ tục hảiquan.

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hảiquan trả lời để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải