BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 574/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần vật tư nông sản
(Đ/c: Số 14, Ngô Tất Tố, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 43/VTNS-KHKD ngày 18/01/2010 của Công tyđề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với mặt hàng phân bón nhập khẩu, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với số hàng phân bón nhập khẩu để tiêu thụ trong nước,khi làm thủ tục hải quan, Công ty khai báo theo loại hình nhập kinh doanh; Đốivới số hàng nhập khẩu vào cảng TP. Hồ Chí Minh để chờ làm thủ tục xuất khẩu đinước thứ ba thì làm thủ tục theo loại hình tạm nhập - tái xuất.

Thủ tục cụ thể đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quancửa khẩu nơi dự kiến làm thủ tục, để được hướng dẫn cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường