BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 574/TCHQ-GSQL
V/v thẩm tra dự án

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội

Trả lời công văn 165/KH &ĐT-ĐTNN ngày 19/01/2009 của SởKế hoạch và Đầu tư Hà Nội về đề nghị tham gia ý kiến thẩm tra thành lập Chinhánh và thực hiện dự án của Công ty Cổ phần giao nhận toàn cầu DHL (Việt Nam).Qua nghiên cứu hồ sơ xin thành lập Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Tại Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty có đăngký ngành, nghề kinh doanh là: Dịch vụ khai thuê hải quan.

Tại khoản 1, Điều 50, Nghị định 108/2006/NĐ-CP quy định: CácBộ quản lý ngành thẩm tra việc đáp ứng điều kiện đầu tư, quy hoạch đối với dựán đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầutư, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và Điều 82 của Luật Đầu tư.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư, Phụ lụcIII ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ thì lĩnh vực dịchvụ khai thuê hải quan không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Do vậy, Tổng cục Hải quan không ý kiến tham gia về việc thẩmtra thành lập Chi nhánh và thực hiện dự án của Công ty Cổ phần giao nhận toàncầu DHL (Việt Nam) nêu trên.

Trường hợp, Công ty có nhu cầu hoạt động đại lý làm thủ tụchải quan thì thực hiện theo quy định tại Nghị định 79/2005/NĐ-CP ngày16/06/2005 của Chính phủ và Thông tư số 73/2005/TT-BTC ngày 05/09/2005 của BộTài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Sở được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh