TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 574/TXNK-QLN
V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Doanh nghiệp tư nhân Thiên Nhi.
(Số 57/61 Ấp Hậu Lân-Xã Bà Điểm-Huyện Hóc Môn-TP Hồ Chí Minh)

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan nhận được công vănngày 08/04/2013 của Doanh nghiệp tư nhân Thiên Nhi về việc xác nhận nợ thuế đốivới hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thốngKT559 ngày 17/04/2013 tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thời điểm 15h25 phútngày 17/04/2013, Doanh nghiệp tư nhân Thiên Nhi, MST: 0310469828 không còn nợthuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong thời gian15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ, sổ sách kế toánthuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Doanh nghiệp. Trường hợp xác địnhDoanh nghiệp còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống KT559 và các trườnghợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thìkịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạng nợ thuếcủa Doanh nghiệp; Quá thời hạn nêu trên nếu Cục hải quan tỉnh, thành phố khôngthông báo về Tổng cục Hải quan thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ củaDoanh nghiệp tại đơn vị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bản này, nếu Doanhnghiệp đến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phốthì yêu cầu Doanh nghiệp phải nộp đủ thuế và các khoản nộp NSNN liên quan đếnhoạt động xuất nhập khẩu trước khi nhận hàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30 ngày kể từ ngàyký văn bản này với điều kiện Doanh nghiệp có bản cam kết không có các khoản nợthuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tính đến ngày kývăn bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Doanhnghiệp tư nhân Thiên Nhi và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Quản lý rủi ro (để phối hợp thực hiện)
- Lưu: VT, QLN (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng