BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v: Thuốc lá, rượu, bia gửi kho ngoại quan để xuất đi nước khác, không qua các tỉnh biên giới.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
Trả lời công văn số 1448/HQHCM-GSQL ngày 08/5/2014 và công văn số 1527/HQHCM-GSQL ngày 13/5/2014 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Hàng hóa là thuốc lá, rượu, bia các loại gửi kho ngoại quan để chờ xuất sang nước khác, nếu không xuất qua các tỉnh biên giới thì không thuộc đối tượng điều chỉnh tại khoản 4 Điều 12 Thông tư 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương.
Trường hợp hàng hóa đã gửi kho ngoại quan, nếu doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện được cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất theo Thông tư 05/2014/TT-BCT của Bộ Công thương thì không được tái xuất qua các tỉnh biên giới, cơ quan hải quan không yêu cầu doanh nghiệp phải có công văn cam kết không xuất qua các tỉnh biên giới khi làm thủ tục hải quan.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh