BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5742/BCT-ĐTĐL
V/v vận hành thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 1/7/2012

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012

Kínhgửi: Các đơn vị tham gia thị trường điện

Căn cứ kết quả vận hành thị trườngphát điện cạnh tranh thí điểm từ ngày 01 tháng 7 năm 2011, toàn bộ các công tácchuẩn bị cần thiết cho Thị trường phát điện cạnh tranh đã cơ bản đáp ứng đượcyêu cầu. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 202/TB-VPCP ngày04 tháng 6 năm 2012, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị tham gia thị trường điệnchuẩn bị các công tác cần thiết để tham gia vận hành chính thức Thị trường phátđiện cạnh tranh từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

Yêu cầu Trung tâm Điều độ Hệ thốngđiện Quốc gia (A0), trong vai trò Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trườngđiện, thông báo về việc vận hành chính thức Thị trường phát điện cạnh tranhtrên trang thông tin điện tử và kiểm tra, đôn đốc từng đơn vị chuẩn bị và thamgia theo đúng quy định Thị trường điện và các văn bản hướng dẫn của Bộ.

Trong thời gian đầu vận hành thịtrường điện, A0 chủ động vận hành thị trường điện theo chỉ đạo tại Công văn số 5507/BCT-ĐTĐL ngày 25 tháng 6 năm 2012 để đảm bảo an ninh cung cấp điện, tínhkinh tế toàn hệ thống điện và tính cạnh tranh trong thị trường điện. Trong quátrình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị báo cáo Cục Điều tiết điện lực đểkịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Trung tâm ĐĐ HTĐ QG;
- Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng