BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v: Hoạt động của 02 quầy thu đổi ngoại tệ thuộc khu vực cách ly nhà ga nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 151/2014/CV-SV ngày 12/05/2014 của Công ty Cổ phần Sóng Việt về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối;
Căn cứ Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Đề nghị cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ kèm công văn số 151/2014/CV-SV của Công ty Cổ phần Sóng Việt nêu trên (có gửi Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh) thụ lý, xem xét. Trường hợp Công ty đáp ứng điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan với hoạt động thu đổi ngoại tệ tại khu vực cách ly nhà ga nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh xây dựng quy trình giám sát hải quan đối với hoạt động thu đổi ngoại tệ thuộc khu vực cách ly nhà ga nhập cảnh cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất của Công ty Cổ phần Sóng Việt, báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để thẩm định và cho phép hoạt động.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Sóng Việt (để thực hiện); (Đ/c: T7 số 39B Trường Sơn, P4, Q.Tân Bình, HCM)
- Lưu: VT, GSQL (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh