VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
---------------
V/v:Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch kiến trúc tại khu vực các quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy bannhân dân thành phố Hà Nội (Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2014) trình Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch kiến trúc tại các khu vực các quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, rà soát dự thảo bộ Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch kiến trúc tại khu vực các quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 8 năm 2014.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TP, KH&CN, GTVT, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Cao Lục; Trợ lý TTgCP; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ