BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5743/TCHQ-CNTT
V/v áp dụng in và phát hành giấy phép đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc phân hệ Bộ Y tế trước khi thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế một cửa quốc gia có hiệu lực

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục An toàn thực phẩm (Bộ Ytế).

Từ ngày 04/6/2015,Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Cục An toàn thực phẩm triển khai cấp phép chodoanh nghiệp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục: Lưu hànhbộ xét nghiệm nhanh và Xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu đối với thực phẩm nhậpkhẩu.

Căn cứ pháp lý đểcó thể áp dụng toàn diện giấy phép điện tử đối với 02 thủ tục nêu trên là Thôngtư liên tịch giữa Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tàinguyên và Môi trường, và Bộ Y tế. Cho đến thời điểm hiện tại, các Bộ đã thốngnhất dự thảo Thông tư liên tịch và đang thực hiện thủ tục ký luân phiên (bắt đầutừ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Trước khi Thông tư liên tịch đượcban hành và có hiệu lực, đề nghị Quý Cục vẫn áp dụng in và phát hành giấy phépđối với 02 thủ tục nêu trên. Ngay khi Thông tư liên tịch có hiệu lực, Tổng cụcHải quan sẽ hướng dẫn các đơn vị hải quan sử dụng giấy phép điện tử để làm thủtục thông quan thay cho giấy phép in bằng giấy.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Cục Giám sát quản lý, Cục CNTT & TK (để thực hiện);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái