BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v: Thanh khoản hồ sơ kinh doanh TNTX mặt hàng gỗ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk.
Trả lời công văn số 341/HQĐL-NV ngày 04/4/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk về vướng mắc trong thanh khoản hồ sơ mặt hàng gỗ kinh doanh tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Đối với các trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ thanh khoản mặt hàng gỗ nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất trong hạn nhưng còn thiếu chứng từ thanh toán hoặc chứng từ thanh toán không đáp ứng các quy định liên quan: Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk xem xét từng trường hợp cụ thể, nếu có căn cứ xác định hàng hóa đã thực tái xuấttheo quy định tại Điều 30 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì có thể xem xét vận dụng quy định tại điểm d.2 Khoản 8 Điều 127 Thông tư số 128/2013/TT-BTC dẫn trên để thực hiện việc thanh khoản hồ sơ.
Về vấn đề xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp doanh nghiệp nộp chứng từ thanh toán không đúng thời hạn theo kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk: Căn cứ điểm d.2 Khoản 8 Điều 127 Thông tư số 128/2013/TT-BTC thì “nếu qua kiểm tra xác định hàng đã thực xuất thì hoàn thuế, không thu thuế theo quy định, doanh nghiệp không phải nộp chứng từ thanh toán sau khi đã có quyết định hoàn thuế, không thu thuế”. Vì vậy việc xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp doanh nghiệp nộp chứng từ thanh toán cho cơ quan không đúng thời hạn là không phù hợp.
2. Đối với các tờ khai phát sinh tại thời điểm Thông tư số 194/2010/TT-BTC có hiệu lực nhưng chưa thanh khoản: Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk xem xét từng trường hợp cụ thể, nếu có căn cứ xác định hàng hóa đã thực táixuấttheo quy định tại Điều 26 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì có thể xem xét vận dụng quy định tại điểm đ.2 Khoản 6 Điều 128 Thông tư số 194/2010/TT-BTC dẫn trên để thực hiện việc thanh khoản hồ sơ. Tuy nhiên, đối với trường hợp này, đề nghị doanh nghiệp vẫn phải nộp chứng từ thanh toán theo đúng hướng dẫn tại Điểm 3 Mục 56 công văn số 2242/TCHQ-TXNK ngày 17/5/2011 của Tổng cục Hải quan.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh