TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57494/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 898/PC-TCT ngày 25/8/2015 của Tổng cục Thuế đề nghị hướng dẫn về hóa đơn đối vớithư hỏi Độc giả Lê Hạnh Hoa (SĐT: 0435576080; Email: [email protected]) do Cổng thông tin điện tử- Bộ Tài chính chuyển đến. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT- BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chínhhưng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ng dịch vụ; quy định v lậphóa đơn như sau:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

...

d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thứcngười bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trựctiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóngdấu của t chức vào phía trên bên tráicủa tờ hóa đơn.”

Căn cứ quy đnh trên, trường hợp Công ty của Độc giả Lê Hạnh Hoa có 02 bộ phận cùngxuất hóa đơn nhưng địa đim cách xa nhau cần ủy quyềncho cấp dưới ký thay thủ trưởng đơn vị thì thủ trưởng đơn vị phải có giấy ủyquyền cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên tại tiêu thức “người bán hàng”trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chínhtrả lời Độc giả Lê Hạnh Hoa./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cc Thuế (để b/c);
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn