TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57495/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 898/PC-TCT ngày 25/8/2015 của Tổng cục Thuế đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đốivới thư hỏi của Độc giả Đoàn Thị Hường (SĐT: 0983262682; Email:[email protected]) do Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chínhchuyển đến. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm iKhoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chínhphủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; quy định về khấu trừ thuế đốivới một số trường hợp khác như sau:

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các t chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhâncư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặcký hợp đồng lao động dưới ba(03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lênthì phải khu trừ thuế theo mức 10% trênthu nhập trước khi tr cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đi tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệnêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đếnmức phải nộp thuế thì cánhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi t chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhậplàm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, t chức trả thu nhập không khấu trừthuế. Kết thúc năm tínhthuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế(vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm vềbản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phảiđăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.”

Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trúcó hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy địnhtại Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các Luật về Thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một sốđiều của các Luật về thuế và sửa đổi, b sung một số điều của các Nghị định về thuế:

- Tại Khoản 7 Điều 24 quy định về nội dung sửa đổi, bổ sung các mẫu biểu,tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh và mẫu biểu, tờ khai thuế thu nhập cánhân như sau:

“Điều 24. Sửa đổi, b sung các mẫu biểu, tờ khai thuế đi với cá nhân kinh doanh và mu biểu, tờ khai thuế thu nhập cánhân

...

7. Các mẫu biểu, tờ khai khác về thuế thu nhập cánhân ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC được thay thế theo các mẫu biểu, tờ khai tương ứngban hành kèm theo Thông tư này. Danh mục các mẫu biểu, tờ khai thuế đối với cánhân kinh doanh và mẫu biểu, tờ khai thuế thu nhập cá nhân được thống kê theoPhụ lục s 01 ban hành kèm theo Thông tư này.”

Căn cứcác quy định trên, trường hợp trong năm tài chính Công ty của Độc giả Đoàn ThịHường ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng vi cá nhân cư trú có chi trả tiềncông, tiền thù lao, tiền chi khác mà tổng mức trả thu nhập từ hai triệu(2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhậptrước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhậpthuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mứcthu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuếthì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theoThông tư số 92/2015/TT-BTC nêu trên) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trảthu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn nêu trên phải đăngký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện t - Bộ Tài chính trả lời Độc giả ĐoànThị Hường./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cc Thuế (để b/c);
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn