UBND THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5754/SKHĐT-TH
Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước của Thành phố, xây dựng và lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2013-2015 và năm 2013, kế hoạch đầu tư nguồn Trái phiếu Chính phủ năm 2013

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Các ban quản lý dự án trực thuộc Thành phố;
- Các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Thành phố.

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày18 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫntriển khai xây dựng kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước của Thành phố2013-2015, 2013 và kế hoạch đầu tư từ trái phiếu Chính phủ năm 2013 như sau:

I. VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦUTƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ 3 NĂM 2013 - 2015 VÀ NĂM 2013

1. Đánh giá tình hình thực hiệnkế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước của Thành phố, vốn ngân sách nhà nước củaThành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận-huyện quản lý năm 2011, 6 tháng đầunăm 2012 và ước thực hiện cả năm 2012

Các sở - ban – ngành, Ủy bannhân dân các quận, huyện, các ban quản lý dự án thuộc Thành phố, các doanhnghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Thành phố, các đơn vị sử dụng vốn đầu tư từ ngânsách nhà nước của Thành phố và trái phiếu Chính phủ (dưới đây gọi tắt là các sở- ban – ngành, quận-huyện và chủ đầu tư) tổ chức đánh giá tình hình thực hiệnkế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước của Thành phố năm 2011, 6 tháng đầu năm2012 và ước thực hiện cả năm 2012:

(1) Tập trung đánh giá tình hìnhvà kết quả thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủtướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước củaThành phố và vốn trái phiếu Chính phủ và Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND ngày 19tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường quản lý đầu tư từvốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn Thành phố.Những kết quả cụ thể trong việc thực hiện các nguyên tắc bố trí vốn tập trung chocác dự án hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2011; các dự án dự kiến hoàn thànhnăm 2012. Số dự án chuyển đổi hình thức đầu tư; số dự án khởi công mới. Các kếtquả nói trên phải có phân tích, so sánh với năm 2010, 2011.

(2) Tình hình thực hiện kế hoạchđầu tư từ ngân sách nhà nước của Thành phố năm 2011, 6 tháng đầu năm 2012 vàước thực hiện cả năm 2012 theo từng ngành, lĩnh vực và các dự án cụ thể.

(3) Kết quả khai thác nguồn thu,huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư khác quản lý qua ngân sách, như: tiềnvượt thu sử dụng đất, nguồn tiền bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đấttheo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, một số loại phí,...:năm 2011, 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2012.

(4) Những tồn tại, hạn chế trongviệc xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư theo cơ chế mới; giữa yêu cầu quảnlý tập trung thống nhất và tạo sự chủ động của các cấp, các ngành và cơ sở quyđịnh tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Nguyên tắc xây dựng kế hoạchđầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước của Thành phố 3 năm 2013-2015 vànăm 2013

Việc xây dựng kế hoạch đầu tưphát triển từ vốn ngân sách nhà nước của Thành phố, vốn ngân sách nhà nước củaThành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận-huyện quản lý trong 3 năm 2013-2015phải quán triệt các nguyên tắc dưới đây:

(1) Kế hoạch đầu tư 2013-2015phải nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng Chiến lược pháttriển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020) của cả nước, Quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế xã hội, Quy hoạch ngành, lĩnh vực, các chương trình công tác củacấp ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2011-2015) của Thành phốvà quận- huyện đã được phê duyệt.

(2) Xác định rõ mục tiêu và cácmục tiêu ưu tiên trong kế hoạch đầu tư phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tưtừ ngân sách nhà nước của Thành phố 3 năm 2013-2015. Các sở - ban – ngành, Ủyban nhân dân các quận, huyện, các ban quản lý dự án thuộc Thành phố, các doanhnghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Thành phố phải căn cứ vào các mục tiêu và địnhhướng phát triển chung của Thành phố trong 5 năm 2011 - 2015, khả năng cân đốinguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước của Thành phố và các nguồnvốn khác giai đoạn 2013-2015;

(3) Phải bảo đảm cân đối giữanhu cầu đầu tư với khả năng bố trí vốn ngân sách nhà nước của Thành phố tronggiai đoạn 2013-2015 và khả năng huy động các nguồn vốn nhà nước khác để xâydựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội.

(4) Kế hoạch đầu tư 3 năm 2013 -2015 phải được xây dựng trên cơ sở cơ cấu lại đầu tư từ ngân sách nhà nước củaThành phố, vốn ngân sách nhà nước của Thành phố phân cấp cho ủy ban nhân dânquận-huyện quản lý theo hướng tập trung, nâng cao hiệu quả đầu tư theo quy địnhtại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 về tăng cường quản lý đầutư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ và Chỉ thị số12/2012/CT-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăngcường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ trênđịa bàn Thành phố. Thực hiện nguyên tắc tập trung thống nhất trong việc xácđịnh các mục tiêu, định hướng, chính sách và các cân đối lớn trong đầu tư.

Trong điều kiện nguồn ngân sáchnhà nước còn hạn hẹp, cân đối thu chi ngân sách còn nhiều khó khăn, kế hoạchđầu tư 3 năm 2013-2015 cần tập trung vốn cho các dự án hoàn thành trong năm2012 trở về trước thuộc nhiệm vụ đầu tư từ ngân sách nhà nước của Thành phốnhưng chưa được bố trí đủ vốn; các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013; các dự ándự kiến hoàn thành năm 2014-2015 (theo tiến độ trong quyết định đầu tư, khảnăng cân đối vốn và khả năng thực hiện 3 năm 2013-2015); các dự án trọng điểmhoàn thành sau năm 2015.

Hạn chế việc khởi công các dự ánmới khi chưa đủ nguồn vốn để hoàn thành các dự án chuyển tiếp. Các dự án khởicông mới trong kế hoạch đầu tư 3 năm 2013 - 2015 phải nằm trong quy hoạch đãđược duyệt, thuộc nhiệm vụ ngân sách nhà nước, quyết định phê duyệt dự án vàthẩm định nguồn vốn theo đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND ngày 19 tháng4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Phải cân nhắc kỹ lưỡng việc bố trívốn cho các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn khởi công mới cho các dự ánthật sự cấp bách, cấp thiết khi xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ởtừng cấp ngân sách.

(5) Bảo đảm tính công bằng, côngkhai, minh bạch trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư 2013-2015.

3. Xác định nhu cầu và khả năngcân đối vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước của Thành phố 3 năm2013-2015 và năm 2013

Kế hoạch đầu tư 2013-2015 phảinhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng Chiến lược phát triểnkinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020) của cả nước, Quy hoạch tổng thể phát triểnkinh tế xã hội, Quy hoạch ngành, lĩnh vực, các chương trình công tác của cấp ủyvà Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2011-2015) của Thành phố và quận-huyện đã được phê duyệt.

Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ đềra tại kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 của Thành phố vàquận- huyện; trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triểnnguồn vốn ngân sách nhà nước của Thành phố, vốn ngân sách nhà nước của Thànhphố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận-huyện quản lý năm 2011, 6 tháng đầu năm2012 và ước thực hiện cả năm 2012; xác định các mục tiêu đầu tư xây dựng cơ sởhạ tầng trong các ngành, lĩnh vực.

Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư cơ sởhạ tầng kinh tế xã hội 3 năm 2013-2015.

Xác định nguồn vốn và khả năngcân đối vốn đầu tư 3 năm 2013-2015, gồm:

+ Vốn đầu tư từ ngân sách nhànước của Thành phố, vốn ngân sách nhà nước của Thành phố phân cấp cho Ủy bannhân dân quận-huyện quản lý, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách quận-huyện:

Dự kiến khả năng cân đối nguồnvốn đầu tư từ ngân sách nhà nước của Thành phố, vốn ngân sách nhà nước củaThành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận-huyện quản lý theo ngành, lĩnh vựctăng bình quân khoảng 10%/năm so với kế hoạch năm trước do Ủy ban nhân dânThành phố giao.

Vốn đầu tư từ nguồn ngân sáchquận-huyện: các quận, huyện dự kiến khả năng tăng nguồn thu trong cân đối củacác năm 2013, 2014, 2015 tăng bình quân tối thiểu 14 - 16% so với ước thực hiệnnăm trước; xác định mức vốn đầu tư trong cân đối của ngân sách quận-huyện tốithiểu bằng 20% tổng chi cân đối ngân sách quận-huyện.

+ Dự kiến khả năng khai thácnguồn thu, huy động các nguồn vốn đầu tư có tính chất ngân sách nhà nước, nhưtiền vượt thu sử dụng đất, nguồn tiền bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụngđất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, một số loạiphí,...; các nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sởhạ tầng thông qua các hình thức thích hợp, như: BOT, BT, PPP, nhà nước và nhândân cùng làm,....

Trên cơ sở nhu cầu và khả năngcân đối nguồn vốn đầu tư trong 3 năm 2013-2015; những đặc điểm, điều kiện thựctế trong từng ngành, từng lĩnh vực để sắp xếp thứ tự ưu tiên trong đầu tư.

4. Xây dựng danh mục và bố trívốn cho từng dự án trong kế hoạch 3 năm 2013-2015 và năm 2013:

a) Đối với các dự án sử dụng vốnđầu tư từ ngân sách nhà nước của Thành phố:

Căn cứ mục tiêu, định hướng,nguyên tắc và khả năng cân đối vốn đầu tư nêu trên, các sở - ban – ngành,quận-huyện và chủ đầu tư dự kiến danh mục dự án và mức vốn cho từng dự án cụthể:

- Bảo đảm bố trí vốn đầu tư tậptrung theo đúng các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND ngày 19 tháng 4 năm2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Rà soát, dự kiến danh mục dựán chuyển tiếp có trong kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước của Thành phố năm2012; danh mục dự án khởi công mới. Dự kiến tổng mức vốn theo ngành, lĩnh vực,chương trình và mức vốn bố trí cho từng dự án cụ thể.

- Kế hoạch đầu tư 2013-2015 cầntập trung bố trí vốn đầu tư cho các dự án hoàn thành trong năm 2012 trở vềtrước thuộc nhiệm vụ đầu tư từ ngân sách nhà nước của Thành phố nhưng chưa đượcbố trí đủ vốn; các dự án dự kiến hoàn thành trước năm 2015 (theo tiến độ trongquyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện giai đoạn2013-2015); các dự án trọng điểm hoàn thành sau năm 2015; hoàn trả các khoảnvốn ứng trước kế hoạch đến hạn. Hạn chế tối đa việc khởi công các dự án mới khichưa đủ nguồn vốn để hoàn thành các dự án chuyển tiếp.

b) Đối với các dự án sử dụng vốnvốn ngân sách nhà nước của Thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận-huyệnquản lý và nguồn vốn ngân sách quận-huyện

Căn cứ các quy định tại Chỉ thịsố 19/CT-TTg dự kiến khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư từ các nguồn vốn trênvà văn bản hướng dẫn này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu tráchnhiệm tổ chức rà soát và dự kiến phương án bố trí vốn đầu tư trong cân đối ngânsách quận-huyện (bao gồm cả danh mục các dự án khởi công mới) 3 năm 2013-2015và năm 2013 phù hợp với kế hoạch đầu tư trung hạn của từng quận-huyện theo đúngcác nguyên tắc quy định tại điểm 2, mục I văn bản này, bảo đảm bố trí vốn tậptrung và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

5. Xử lý đối với các dự ánchuyển tiếp không bố trí được kế hoạch vốn ngân sách nhà nước của Thành phố 3năm 2013-2015

Đối với các dự án đang được đầutư từ vốn ngân sách nhà nước của Thành phố, nhưng không bố trí được vốn kếhoạch đầu tư 3 năm 2013-2015 thực hiện phân loại và xử lý như sau:

- Đối với các dự án có khả năngchuyển đổi sang các hình thức đầu tư khác: Các sở - ban – ngành, quận-huyện và chủđầu tư tiến hành đánh giá, phân tích và lập danh mục các dự án có khả năngchuyển đổi sang các hình thức đầu tư khác như: BOT, BT, PPP,... bao gồm: các dựán có thể thu phí để hoàn vốn đầu tư; các dự án có thể thanh toán bằng quyền sửdụng đất; các dự án có thể bán hoặc chuyển nhượng cho các nhà đầu tư trong vàngoài nước. Việc chuyển đổi hình thức đầu tư các dự án đang được đầu tư từ vốnngân sách nhà nước nhưng không đủ nguồn vốn bố trí tiếp phải có chương trình,kế hoạch tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào từng dựán cụ thể. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục chuyểnđổi theo hướng: Nhà nước rút toàn bộ vốn đã đầu tư vào dự án; Nhà nước góp phầnvốn đã đầu tư cùng doanh nghiệp để tiếp tục đầu tư dự án và cùng khai thác; Nhànước chuyển toàn bộ vốn đã đầu tư vào dự án cho chủ đầu tư mới.

- Đối với các dự án không thểchuyển đổi được sang các hình thức đầu tư khác, các sở - ban – ngành,quận-huyện và chủ đầu tư chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thựchiện. Trường hợp không có nguồn vốn hợp pháp khác thì phải tạm dừng thực hiện.

II. XÂY DỰNG VÀ LỒNG GHÉP CÁCCHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2013-2015 VÀ NĂM 2013

1. Xây dựng kế hoạch các chươngtrình mục tiêu quốc gia 3 năm 2013-2015, năm 2013

Căn cứ vào Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tưtừ ngân sách nhà nước 2013 - 2015; căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ chung và nguồnvốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủphê duyệt, các Sở - ngành được giao quản lý thực hiện chương trình mục tiêuquốc gia ở Thành phố hướng dẫn xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và nguồn vốndự kiến thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của năm 2013 và 3 năm 2013-2015 để các sở - ban – ngành, quận-huyện và chủ đầu tư có căn cứ xây dựng kếhoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 3 năm 2013 - 2015 và năm 2013.

a) Xác định nguồn vốn và khảnăng cân đối nguồn vốn 3 năm 2013- 2015 và năm 2013, gồm:

- Nguồn vốn ngân sách trung ươngdự kiến (bao gồm vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp) được cơ quan quản lýChương trình mục tiêu quốc gia thông báo.

- Dự kiến các nguồn vốn khác cóthể huy động (ngân sách quận-huyện, vốn tín dụng, vốn đầu tư của doanh nghiệp,vốn huy động từ cộng đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác).

- Thực hiện lồng ghép các nguồnvốn của các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án hỗ trợ cómục tiêu trên địa bàn; trái phiếu Chính phủ (nếu có);

b) Các nguyêntắc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN 3 năm 2013 - 2015 và năm 2013,thực hiện như sau:

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụđược xây dựng trong kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của cáccơ quan thực hiện chương trình; căn cứ vào dự kiến và khả năng cân đối nguồnvốn đầu tư, việc bố trí vốn cho các dự án đầu tư thuộc các dự án thành phần củatừng Chương trình trình mục tiêu quốc gia đảm bảo theo nguyên tắc sau:

- Thực hiện được các mục tiêunhiệm vụ theo hướng dẫn và đã được thống nhất với cơ quan quản lý chương trình.

- Thực hiện theo đúng các quyđịnh của Trung ương về quy chế quản lý, điều hành các Chương trình mục tiêuquốc gia

- Thực hiện theo đúng các quyđịnh tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủvề xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nướcnăm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 2013 - 2015.

- Đảm bảo tính khả thi trong huyđộng và bố trí nguồn lực.

- Cần tập trung vốn cho các dựán hoàn thành trong năm 2012, các dự án dự kiến hoàn thành trước năm 2015 vàhạn chế việc khởi công các dự án mới.

2. Quy định về lồng ghép thựchiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên cùng một địa bàn

Việc lồng ghép các Chương trìnhmục tiêu quốc gia thực hiện trên địa bàn phải đảm bảo các nguyên tắc lồng ghépsau:

Việc lồng ghép các nguồn vốnphải được thực hiện từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách và kế hoạchđầu tư phát triển, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá kết quả.

Trong quá trình thực hiện lồngghép các nguồn vốn phải đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi mục tiêu, nhiệmvụ của từng chương trình.

Trên cơ sở kinh phí và mục tiêucủa các chương trình mục tiêu quốc gia được giao, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽlồng ghép các hoạt động trên địa bàn, đồng thời phân bổ mục tiêu, kinh phí theomục tiêu của từng chương trình và giao kế hoạch cho các sở - ban – ngành,quận-huyện và chủ đầu tư triển khai thực hiện, bao gồm:

+ Có thể lồng ghép nhiều nguồnvốn để thực hiện một công trình (mỗi một nguồn vốn thực hiện một hợp phần củacông trình);

+ Có thể lồngghép nhiều nguồn vốn để thực hiện nhiều chương trình, dự án trên một địa bàn.

- Việc lồng ghép các nguồn vốnphải phân định rõ được từng khối lượng đối với từng nguồn vốn, tránh chồngchéo, trùng lắp.

III. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VỐNTRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2013

1. Đánh giá tình hình thực hiện6 tháng đầu năm 2012 và ước thực hiện cả năm 2012

Các Sở - ban – ngành tổ chứcđánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư từ vốn trái phiếu Chính phủ 6tháng đầu năm 2012 và ước thực hiện kế hoạch năm 2012, gồm:

- Tình hình thực hiện và giảingân kế hoạch đầu tư từ trái phiếu Chính phủ 6 tháng đầu năm và ước thực hiệncả năm 2012.

- Tình hình huy động các nguồnvốn đầu tư khác năm 2012 để bổ sung cho các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chínhphủ chưa được bố trí đủ vốn.

- Tình hình thực hiện và giảingân các dự án được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước vốn trái phiếu Chínhphủ nhưng chưa bố trí kế hoạch thu hồi.

- Những kết quả đạt được và cáctồn tại hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011và dự kiến cả năm 2012.

2. Dự kiến kế hoạch vốn tráiphiếu Chính phủ năm 2013

Trên cơ sở kế hoạch vốn tráiphiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và năm 2012 đã giao, các sở - ban – ngànhdự kiến kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013, ưu tiên bố trí vốn cho cácdự án hoàn thành trước năm 2012, dự kiến hoàn thành năm 2013 thuộc danh mục sửdụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; hoàn trả các khoản ứng trướcvốn trái phiếu Chính phủ theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Có thể sử dụng vốn ngân sách nhànước của Thành phố bố trí để hoàn thành các công trình, dự án sử dụng vốn tráiphiếu Chính phủ nhưng đang phải giãn, hoãn do không đủ vốn mà xét thấy cầnthiết.

IV. TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KẾHOẠCH ĐẦU TƯ

1. Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2012 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dựtoán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm2013 - 2015 và các quy định tại văn bản hướng dẫn này, tổ chức triển khai xâydựng kế hoạch đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước của Thành phố, vốn ngân sách nhànước của Thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận-huyện quản lý giai đoạn2013-2015, năm 2013 và trái phiếu Chính phủ năm 2013 gửi báo cáo về Sở Kế hoạchvà Đầu tư trước ngày 20 tháng 7 năm 2012.

2. Trong tháng 8 năm 2012, Sở Kếhoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở-ngành liên quan tổ chức làm việcvới các Sở - ban – ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các ban quản lý dựán thuộc Thành phố, các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Thành phố về Kếhoạch đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước của Thành phố 3 năm2013-2015 và năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ trái phiếu Chính phủ năm 2013.

3. Căn cứ kết quả làm việc tạiđiểm 2 nêu trên, các Sở - ban – ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các banquản lý dự án thuộc Thành phố, các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Thànhphố hoàn chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước của Thành phố2013-2015 và năm 2013 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 tháng 10 năm 2012để tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố trong kỳ họp cuối năm.

Do việc triển khai xây dựng kếhoạch đầu tư trong thời gian ngắn, khối lượng công việc nhiều với nhiều nộidung đổi mới, trong quá trình triển khai xây dựng kế hoạch đề nghị các Sở - ban– ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các ban quản lý dự án thuộc Thànhphố, các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Thành phố phối hợp chặt chẽ,thường xuyên trao đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện đúng Chỉ thị củaThủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; nâng cao hiệuquả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước của Thành phố, vốn ngân sách nhànước của Thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận-huyện quản lý và vốn tráiphiếu Chính phủ./.

(Ngoài báo cáo chính đề nghịbáo cáo đầy đủ các nội dung trong các biểu mẫu kèm theo. Báo cáo gửi bằng vănbản và gửi qua thư điện tử theo địa chỉ [email protected])

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VP, TH (Lg.8).

GIÁM ĐỐC
Thái Văn Rê