TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 5755/CT-TTHT
V/v: Đăng ký mã số thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2012.

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển hàng hải tại TP.HCM
Địa chỉ: 163 Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q.Phú Nhuận, TPHCM
Mã số thuế: 0200580975-002

Trả lời văn thư số 01. 07/CV-TV ngày 02/07/2012của Chi nhánh về đăng ký mã số thuế, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày22/05/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế (cóhiệu lực từ ngày 01/07/2012):

Tại tiết e khoản 3 Điều 1 quy định:

“Cấp mã số thuế cho Bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài

Nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài không đăngký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì bên Việt Nam ký hợp đồng với nhàthầu có trách nhiệm khai và nộp thuế cho bên nước ngoài. Bên Việt Nam được cấp mã số thuế 10 số để sử dụng cho việc khai, nộp thuế cho các nhà thầu, nhà thầuphụ nước ngoài.”

Tại khoản 5 Điều 5 quy định:

“5. Hồ sơ đăng ký thuế đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 04.1-ĐK-TCT banhành kèm theo Thông tư này;

Trường hợp Bên Việt Nam cần quyết toán, xác nhậnsố tiền thuế đã nộp thay cho các nhà thầu nước ngoài, Bên Việt Nam phải cungcấp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý 01 (một) bộ hồ sơ gồm: bản sao không yêucầu chứng thực hợp đồng thầu; các chứng từ, tài liệu liên quan đến hợp đồngthầu đã ký với các nhà thầu nước ngoài để phục vụ cho việc quyết toán thuế vàxác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế (nếu có).”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cổ phầnphát triển hàng hải ký hợp đồng khai thác container với tổ chức nước ngoài (nhàthầu nước ngoài không đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế) và ủy quyềncho chi nhánh thực hiện khai thác thì Công ty cổ phần phát triển hàng hải làđơn vị đăng ký mã số thuế, kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài.

Cục thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thựchiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tạivăn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT3
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
1462-158899/12-TPVu

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga