BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 5755/TCHQ-TXNK
V/v: Phân loại linh kiện phụ tùng ô tô Đông Phong
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2014

Kính gửi:
- Cục Hải quan Lạng Sơn;
- Công ty TNHH ô tô Đông Phong.
(KCN Phố Nối A, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên)
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 103/DFM ngày 12.5.2014 của Công ty TNHH ô tô Đông Phong về việc phân loại mặt hàng là linh kiện, phụ tùng ô tô tại Quyết định ấn định thuế số 46/QĐ-HQLS ngày 24.1.2014 của Cục Hải quan Lạng Sơn; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Tại Danh mục phụ tùng, linh kiện ô tô ban hành kèm theo Thông tư số 19/2006/TT-BTC ngày 15.3.2006 và tại Điểm 1, Phụ lục II, ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20.12.2007 của Bộ Tài chính (Biểu thuế XK, NK ưu đãi năm 2008) đã hướng dẫn phân loại chi tiết đối với ô tô và linh kiện, phụ tùng ô tô. Sau đó, Biểu thuế NK ưu đãi các năm 2010 (Thông tư số 216/2009/TT-BTC ), năm 2011 (Thông tư số 184/2010/TT-BTC ) đều có hướng dẫn phân loại đối với linh kiện, phụ tùng ô tô tại Phụ lục. Từ năm 2012 đến nay, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi từng năm đã bổ sung Chương 98 để áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số mặt hàng trong đó có bộ linh kiện lắp ráp ô tô, không hướng dẫn phân loại riêng đối với từng linh kiện, phụ tùng ô tô, nhưng việc phân loại và áp mã hàng hóa cần được áp dụng thống nhất.
- Yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn kiểm tra hồ sơ, kết quả kiểm hóa hàng thực nhập, kết quả kiểm tra sau thông quan đối chiếu với biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan và hướng dẫn phân loại linh kiện, phụ tùng ô tô tại các văn bản dẫn trên để phân loại và tính thuế theo đúng quy định.
- Trong thời gian kiểm tra, rà soát, đề nghị Cục Hải quan Lạng Sơn tiếp tục để Công ty làm thủ tục nhập khẩu theo quy định, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Trường hợp vẫn còn vướng mắc, yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn có văn bản đề xuất và báo cáo Tổng cục Hải quan để xem xét cụ thể.
Tổng cục Hải quan xin thông báo để Công ty TNHH ô tô Đông Phong biết và Cục Hải quan Lạng Sơn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường