BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5755/TCT-QLN
V/v cưỡng chế nợ thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Kon Tum

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7239/CT-QLNngày 04/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về việcthu hồi giấy CN ĐKDN đối với Công ty cổ phần tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum. Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:“Trường hợp đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp tiếp theo mà có thôngtin, điều kiện để thực hiện biện pháp cưỡng chế trước đó thì người ban hànhquyết định cưỡng chế có quyền quyết định chấm dứt biện pháp cưỡng chế đang thựchiện và ban hành quyết định thực hiện biện pháp cưỡng chế trước để bảo đảm thuđủ số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Cục Thuế tỉnhKon Tum thấy có thông tin, điều kiện để thực hiện biện pháp cưỡng chế trước cóhiệu quả thì ban hành quyết định cưỡng chế trước để thu hồi nợ thuế vào ngânsách nhà nước.

Trường hợp căn cứ vào tình hình thực tế tài sản, hoạtđộng kinh doanh của doanh nghiệp không có điều kiện để tiếp tục kinh doanh vàtrả nợ thuế thì thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theođúng quy định của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính(nêu trên).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum biếtvà thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để báo cáo);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Đức Tuân